varselkart_hyllestad_2020_ny_plangrense-A4_2

Kunngjøring Eide hamn

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN, GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Eide hamn, Gnr 35 Bnr 14 mfl., Eide, Hyllestad kommune, Plan-ID 2020002.

Forslagsstillar er Firda Sjøfarmer AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet er på om lag 22 daa og er avgrensa som vist på varslingskart.

Vegareal er inkludert for å sikre m.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere kryss etter gjeldande krav.

Planområdet er pr. i dag uregulert. I kommuneplanen sin arealdel er planområdet sett av til hamn, og området kring veg i nord er avsett til LNF.

Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til industri, lager og kai. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun,

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er sett til 18.01.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.

For meir informasjon om planarbeidet, kontakt på tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

201.orig.203963a42d557f1be5df3dfe54498d4d

Kunngjøring Fagerdalen lager

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR BERGENHUS, GNR. 216, BNR. 853 MFL., FAGERDALEN LAGER, BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 70350000. 

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenhus, gnr. 216, bnr. 83 mfl., Fagerdalen lager, Bergen kommune, Plan-ID 4601_70350000. Forslagstiller er Neumann Bygg AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er 49,1 daa. Se vedlagt varselkart.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan satt av til bebyggelse og anleggsformål. Innenfor planområdet ligger tidligere Adolf Jahnsen XL-bygg, deler av Helvetesvatnet, veien Fagerdalen og noe mindre næringsbebyggelse. Planavgrensningen er utformet for å få med hele den rasutsatte fjellsiden opp mot Fagerdalsfjellet.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til lager med tilhørende kontor og forretningslokaler innenfor et kombinert formål. Eksisterende arealkrevende handelsvirksomhet (handel med byggevarer) ønskes videreført. Som del av planarbeidet er det sannsynlig at fjellsiden opp mot Fagerdalsfjellet må kartlegges og sikres mot steinsprang. Det planlegges oppgradering av adkomstveg inn mot kryss i Helleveien i vest. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev.

Merknader til planarbeidet kan sendes:

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 31.10.2020.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 412 08 335.

Varselbrev og kart

Referat oppstartsmøte

101451_varselkart-A4

Kunngjøring Nordgardsvegen

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR FANA, GNR. 40 BNR. 1007 M.FL., NORDGARDSVEGEN 40, BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 70300000.

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 40 bnr. 1007 m.fl., Nordgardsvegen 40, Bergen kommune, plan-ID 70300000. Forslagsstiller er Nordeidbrekka Eiendom AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er på 3,6 daa og avgrenset som vist på varselkart. Vegareal er inkludert for å sikre bl.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere vei og kryss etter gjeldende krav.
 
 
Planområdet er per i dag regulert som «eksisterende bebyggelse» i en reguleringsplan fra 1996, Fana, del av gnr. 40, Skjold, planID 9580000. Området er i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til ytre fortettingssone, sone 3. Eiendommen huser i dag en enebolig fra 70-tallet, med tilhørende garasje og hage. Hovedadkomst er fra Nordgardsvegen via Harald Skjolds veg.
 
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere eiendommen til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.
 
 
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet kan sendes

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 27.08.2020.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planframlegget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Referat oppstartsmøte

177.orig.2877b958316a0632f14202ddba4716ca

Kunngjøring Furhagen

Melding om oppstart av detaljregulering for Furhaugen, gnr. 57, bnr. 8 – Midtre Fjell, Fjell kommune.

I samsvar med plan og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at A/STAB på oppdrag for Huldraspelet Eiendom AS set i gong arbeid med detaljreguleringsplan for Furhaugen, gnr. 57 bnr. 8 – Midtre Fjell, Fjell kommune.
Planområdet er 31,3 daa, og avgrensa som vist på varselkart i link under.

Ein mindre del av planområdet ligg innanfor reguleringsplan for Huldraspelet, Kleivane, gnr/bnr 57/5, 21 m.fl., Midtre Fjell, planid. 20070016, og er regulert til bustad, naturområde og køyreveg. Den sørlege delen av planområdet ligg innanfor reguleringsplan for Rv 559 Fjell-Ulveset, planid. 20070038, og er regulert til landbruksveg og gang-/sykkelveg.

I kommuneplanen sin arealdel er planområdet for det meste sett av til framtidig bustadområde. Ein mindre del er avsett til eksisterande bustadområde, grønstruktur og veg.
Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustad med tilhøyrande infrastruktur. Tilkomst er planlagt via sørleg veg i godkjent naboplan Huldraspelet, Kleivane, gnr/bnr 57/5, 21 m.fl., Midtre Fjell, planid. 20070016.
Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2. Aktuelle vurderingstema for planarbeidet er terrengtilpassing og tilkomst, landbruk og naturmiljø.

Eventuelle merknader eller innspel som kan ha innverknad og/eller som er av relevans for planarbeidet skal sendast skriftleg til

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 31.10.2020.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget i samband med første gongs innlevering.

Varselkart med gjeldende planer

Varselkart

varselkart_hyllestad_2020_ny_plangrense-A4_2

Kunngjøring Eide hamn

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN, GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Eide hamn, Gnr 35 Bnr 14 mfl., Eide, Hyllestad kommune, Plan-ID 2020002.

Forslagsstillar er Firda Sjøfarmer AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet er på om lag 22 daa og er avgrensa som vist på varslingskart.

Vegareal er inkludert for å sikre m.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere kryss etter gjeldande krav.

Planområdet er pr. i dag uregulert. I kommuneplanen sin arealdel er planområdet sett av til hamn, og området kring veg i nord er avsett til LNF.

Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til industri, lager og kai. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun,

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er sett til 18.01.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.

For meir informasjon om planarbeidet, kontakt på tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

201.orig.203963a42d557f1be5df3dfe54498d4d

Kunngjøring Fagerdalen lager

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR BERGENHUS, GNR. 216, BNR. 853 MFL., FAGERDALEN LAGER, BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 70350000. 

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenhus, gnr. 216, bnr. 83 mfl., Fagerdalen lager, Bergen kommune, Plan-ID 4601_70350000. Forslagstiller er Neumann Bygg AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er 49,1 daa. Se vedlagt varselkart.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan satt av til bebyggelse og anleggsformål. Innenfor planområdet ligger tidligere Adolf Jahnsen XL-bygg, deler av Helvetesvatnet, veien Fagerdalen og noe mindre næringsbebyggelse. Planavgrensningen er utformet for å få med hele den rasutsatte fjellsiden opp mot Fagerdalsfjellet.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til lager med tilhørende kontor og forretningslokaler innenfor et kombinert formål. Eksisterende arealkrevende handelsvirksomhet (handel med byggevarer) ønskes videreført. Som del av planarbeidet er det sannsynlig at fjellsiden opp mot Fagerdalsfjellet må kartlegges og sikres mot steinsprang. Det planlegges oppgradering av adkomstveg inn mot kryss i Helleveien i vest. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev.

Merknader til planarbeidet kan sendes:

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 31.10.2020.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 412 08 335.

Varselbrev og kart

Referat oppstartsmøte

101451_varselkart-A4

Kunngjøring Nordgardsvegen

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR FANA, GNR. 40 BNR. 1007 M.FL., NORDGARDSVEGEN 40, BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 70300000.

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 40 bnr. 1007 m.fl., Nordgardsvegen 40, Bergen kommune, plan-ID 70300000. Forslagsstiller er Nordeidbrekka Eiendom AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er på 3,6 daa og avgrenset som vist på varselkart. Vegareal er inkludert for å sikre bl.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere vei og kryss etter gjeldende krav.
 
 
Planområdet er per i dag regulert som «eksisterende bebyggelse» i en reguleringsplan fra 1996, Fana, del av gnr. 40, Skjold, planID 9580000. Området er i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til ytre fortettingssone, sone 3. Eiendommen huser i dag en enebolig fra 70-tallet, med tilhørende garasje og hage. Hovedadkomst er fra Nordgardsvegen via Harald Skjolds veg.
 
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere eiendommen til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.
 
 
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet kan sendes

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 27.08.2020.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planframlegget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Referat oppstartsmøte