KUNNGJØRINGER

102157_Varselkart_kunngjøring (002)

Kunngjøring Mindemyren

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 159, BNR. 81, DELFELT S19 OG S20 MINDEMYREN , BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 71140000.


I henhold til Plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 159, bnr 81, delfelt S19 og S20 Mindemyren. Forslagstiller er OBOS Nye Hjem med A/STAB som plankonsulent.
Planområdet er avsatt som Byfortettingssone i kommuneplanen. Innenfor planområdet ligger Fabrikkgaten 3 og 5, Kanalveien 8, 10 og 12, samt deler av gatene Kanalveien og Fabrikkgaten. Planavgrensningen følger i hovedsak omliggende gater og Bybanens trase, og har en størrelse på 36,9 daa. Se vedlagt varselkart.
I årsskiftet gjennomførte Obos Nye Hjem et parallelloppdrag for Mindemyren S19 og S20 hvor fire arkitektkontorer leverte forslag til plangrep og bebyggelse. Med utgangspunkt i vinnerforslaget varsles nå oppstart regulering.


Formålet med reguleringsplanen er transformasjon av dagens areal og bygningsmasse til et kombinert bolig- og kontorområde, med noe næring- og tjenestetilbud på gateplan. Forslagsstiller ønsker å utvikle et fint og spennende område for arbeidstakere, beboere og allmennheten, som også er målsettingen i kommunens områdereguleringsplan for Mindemyren. Dette planområdet er nordligste del av et totalt stort transformasjonsområde.


Fabrikkgaten 3 m.fl. (S19) utvikles som et kombinert bolig- og næringsområde. Dagens bygg i Fabrikkgaten 3 utvides, i tillegg vurderes det om det kan plasseres boliger sør i feltet. Fabrikkgaten 3 og flere av eneboligene i Kanalveien tas vare på og inngår i planen.
Fabrikkgaten 5 (S20) utvikles som boligområde med innslag av næring på gateplan. I feltet inngår en barnehage for ca. 80 barn. Resten av S20 utvikles som et boligområde. Fabrikkbygningen langs Fabrikkgaten bevares.


Mellom feltene opparbeides en offentlig allmenning (T11) og torgareal med innslag av næringsvirksomhet på gateplan. Etter bygging av Bybanen har torget sør for S19 blitt støyutsatt og mindre i størrelse. Kommunen har derfor foreslått av torget flyttes inn i byggeområdet. Forslagsstiller er enig i at dette er en bedre løsning.


Samlet planlegges det for ca. 400 leiligheter, og ca. 10 000 m2 nytt næringsareal. Av dagens næringsareal videreføres ca. 10 000 m2. Felles parkeringsanlegg planlegges i kjeller under deler av området. Atkomst til planområdet blir fra Kanalveien. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.


Utbyggingsvolum og høyder videreføres fra områdereguleringsplanen: inntil 53 000 m2 BRA, med en byggehøyde inntil kote +48 for (S19) og +45 (S20). Detaljreguleringsplan for Bybanen har også indirekte gitt føringer for S19 og S20s utforming gjennom flytting av sykkelveg og nytt tverrsnitt i Kanalveien.

De som har krav på skriftlig varsel om planoppstart varsles direkte med brev.


Merknader til planarbeidet kan sendes A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun eller på e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfristen er satt til 11.11.2022. Alle mottatte dokumenter blir vurdert av forslagsstiller og sendt til kommunen.


Mandag 24. oktober klokken 18.00 vil det avholdes et åpent informasjonsmøte hos OBOS i Inger Bang Lunds vei 4.
For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS ved Magnus Meinert, telefon 922 43 440, magnus@a-stab.no eller Obos Nye Hjem AS ved Øyvind Ekker, telefon 992 64 277, oyvind.ekker@obos.no.

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

Stedsanalyse

Planinitiativ

177.orig.2877b958316a0632f14202ddba4716ca

Kunngjøring Furhagen

Melding om oppstart av detaljregulering for Furhaugen, gnr. 57, bnr. 8 – Midtre Fjell, Fjell kommune.

I samsvar med plan og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at A/STAB på oppdrag for Huldraspelet Eiendom AS set i gong arbeid med detaljreguleringsplan for Furhaugen, gnr. 57 bnr. 8 – Midtre Fjell, Fjell kommune.
Planområdet er 31,3 daa, og avgrensa som vist på varselkart i link under.

Ein mindre del av planområdet ligg innanfor reguleringsplan for Huldraspelet, Kleivane, gnr/bnr 57/5, 21 m.fl., Midtre Fjell, planid. 20070016, og er regulert til bustad, naturområde og køyreveg. Den sørlege delen av planområdet ligg innanfor reguleringsplan for Rv 559 Fjell-Ulveset, planid. 20070038, og er regulert til landbruksveg og gang-/sykkelveg.

I kommuneplanen sin arealdel er planområdet for det meste sett av til framtidig bustadområde. Ein mindre del er avsett til eksisterande bustadområde, grønstruktur og veg.
Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustad med tilhøyrande infrastruktur. Tilkomst er planlagt via sørleg veg i godkjent naboplan Huldraspelet, Kleivane, gnr/bnr 57/5, 21 m.fl., Midtre Fjell, planid. 20070016.
Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2. Aktuelle vurderingstema for planarbeidet er terrengtilpassing og tilkomst, landbruk og naturmiljø.

Eventuelle merknader eller innspel som kan ha innverknad og/eller som er av relevans for planarbeidet skal sendast skriftleg til

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 31.10.2020.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget i samband med første gongs innlevering.

Varselkart med gjeldende planer

Varselkart

varselkart_hyllestad_2020_ny_plangrense-A4_2

Kunngjøring Eide hamn 2020

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN , GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Eide hamn, Gnr 35 Bnr 14 mfl., Eide, Hyllestad kommune, Plan-ID 2020002. Forslagsstillar er Firda Sjøfarmer AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet er på om lag 22 daa og er avgrensa som vist på varslingskart. Vegareal er inkludert for å sikre m.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere kryss etter gjeldande krav.

Planområdet er pr. i dag uregulert. I kommuneplanen sin arealdel er planområdet sett av til hamn, og området kring veg i nord er avsett til LNF. Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til industri, lager og kai. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.
Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. Merknadsfrist er sett til 18.01.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.
For meir informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455

Referat oppstartsmøte

Varselkart

Varselbrev

 

201.orig.203963a42d557f1be5df3dfe54498d4d

Kunngjøring Fagerdalen lager

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR BERGENHUS, GNR. 216, BNR. 853 MFL., FAGERDALEN LAGER, BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 70350000. 

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenhus, gnr. 216, bnr. 83 mfl., Fagerdalen lager, Bergen kommune, Plan-ID 4601_70350000. Forslagstiller er Neumann Bygg AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er 49,1 daa. Se vedlagt varselkart.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan satt av til bebyggelse og anleggsformål. Innenfor planområdet ligger tidligere Adolf Jahnsen XL-bygg, deler av Helvetesvatnet, veien Fagerdalen og noe mindre næringsbebyggelse. Planavgrensningen er utformet for å få med hele den rasutsatte fjellsiden opp mot Fagerdalsfjellet.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til lager med tilhørende kontor og forretningslokaler innenfor et kombinert formål. Eksisterende arealkrevende handelsvirksomhet (handel med byggevarer) ønskes videreført. Som del av planarbeidet er det sannsynlig at fjellsiden opp mot Fagerdalsfjellet må kartlegges og sikres mot steinsprang. Det planlegges oppgradering av adkomstveg inn mot kryss i Helleveien i vest. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev.

Merknader til planarbeidet kan sendes:

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er satt til 31.10.2020.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 412 08 335.

Varselbrev og kart

Referat oppstartsmøte

101451_varselkart-A4

Kunngjøring Nordgardsvegen 2020

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR FANA, GNR. 40 BNR. 1007 M.FL., NORDGARDSVEGEN 40, BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 70300000.

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 40 bnr. 1007 m.fl., Nordgardsvegen 40, Bergen kommune, plan-ID 70300000. Forslagsstiller er Nordeidbrekka Eiendom AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er på 3,6 daa og avgrenset som vist på varselkart. Vegareal er inkludert for å sikre bl.a. frisiktsoner og for å kunne oppdatere vei og kryss etter gjeldende krav.

Planområdet er per i dag regulert som «eksisterende bebyggelse» i en reguleringsplan fra 1996, Fana, del av gnr. 40, Skjold, planID 9580000. Området er i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til ytre fortettingssone, sone 3. Eiendommen huser i dag en enebolig fra 70-tallet, med tilhørende garasje og hage. Hovedadkomst er fra Nordgardsvegen via Harald Skjolds veg.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere eiendommen til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev. 

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet kan sendes A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. Merknadsfrist er satt til 27.08.2020.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planframlegget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Varselkart

 

101975_varselkart-1

Kunngjøring Byrknes Panorama

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR BYRKNES PANORAMA, GBNR. 95/7 OG 95/256 M.FL., GULEN KOMMUNE.

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla at A/STAB AS på oppdrag for SIL Eiendom AS set i gong arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 95, bnr. 7 og 256 m.fl., Byrknes, Gulen kommune. 

Deler av planområdet er pr. i dag regulert til bustader, anna spesialområde og friområde i sjø og vassdrag. I kommuneplanens arealdel er planområdet sett av til bustader, andre typar bygningar og anlegg, forretningar, LNFR samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone. Sjøområda er sett av til ferdsel.  

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustader, hotell med svømmeanlegg, småbåtanlegg, leikeplass, næring og tenesteyting. Området det er planlagt hotell på er sett av til næring i framlegg til ny kommuneplanens arealdel. Planforslaget medfører utfylling i sjø. Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.  

Planområdet er 105 daa, og avgrensa som vist på vedlagte varslingskart. 

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev. 

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til 

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, 

eller per e-post til post@a-stab.no. 

Merknadsfrist er sett til 03.11.2021. 

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget. 

For meir informasjon om planarbeidet, kontakt på tlf: T: 90 25 74 55.

 

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

 

 

 

 

 

 

101958 varselkart-A4

Kunngjøring Austevoll Laksepakkeri

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR AUSTEVOLL LAKSEPAKKERI, STOREBØ, AUSTEVOLL KOMMUNE, PLAN-ID 20210004.
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Austevoll Laksepakkeri, plan-ID: 20210004. Forslagsstillar er Austevoll Eiendom AS, mens A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet omfattar eigedom 43/99 og 43/153 m. fl. er på om lag 38,4 daa og er avgrensa som synt på varslingskart.


I kommuneplanens arealdel er området sett av til noverande og framtidig næringsverksemd. Områda i sjøen har arealformål hamn. Ein mindre del av området har arealformål LNF og nyttes i dag til parkering. Det er ikkje planlagt endringar i bruken av parkeringsplassen. Gjennom områdereguleringsplanen for Storebø sentrum er planområdet regulert til industri. Områda i sjøen har arealformål hamneområde i sjø og akvakulturanlegg, mens vegareal er regulert til køyreveg, fortau og annan veggrunn grøntareal.


Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området på ein slik måte at det kan oppførast nye næringsbygningar og tilhøyrande anlegg i tilknyting til dagens industribygningar for laksepakkeriet. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.
Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. Merknadsfrist er sett til 15.04.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.
For meir informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

Nordgardsvegen_varselkart_11-03-2021

Kunngjøring Nordgardsvegen

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FANA, GNR. 40, BNR. 1007 M. FL., NORDGARDSVEGEN SKJOLDPLAN-ID 70300000. 

 I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det 10.07.2020 varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Fana, Gnr. 40, Bnr. 1007 m. fl., Nordgardsvegen Skjold, plan-id: 70300000. Det varsles med dette at planområdet vil utvides som vist på vedlagt varselkart.  

Forslagsstiller er Noreidbrekka Eiendom AS, mens utførende planleggingskonsulent er A/STAB.  

Planområdet er ca. 7 daa og er avgrenset som vist på varslingskart. Planområdet utvides grunnet krav til fremkommelighet for renovasjonsbil. Veg og tilstøtende areal er følgelig inkludert grunnet utbedring av deler av Nordgardsvegen.  

Området er avsatt til ytre fortettingssone i kommuneplanens arealdel. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til konsentrert småhusbebyggelse (BKS) med tilhørende infrastruktur. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.  

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om utvidet plangrense blir varslet direkte med brev.  

Eventuelle merknader eller innspiltil det utvidete planområdet kan sendes skriftlig til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. 

Merknadsfrist er satt til 12.04.2021.

Alle mottatte dokument blir sendt til kommunen sammen med planforslaget. 

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455. 

Varselbrev

Varselkart

 

Varselkart_Hyllestad_2021_utvidet_planområde_A4

Kunngjøring Eide hamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN, GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla utvida plangrense for oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Eide hamn, Gnr 35 Bnr 14 mfl., Eide, Hyllestad kommune, Plan-ID 2020002. Planavgrensinga vert utvida grunna krav om utbetring av kryss mellom Kv. 73 Skivenesvegen og Fv. 5655. Forslagsstillar er Firda Sjøfarmer AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet er på om lag 31,3 daa og er avgrensa som vist på varslingskart. Veg og tilstøytane areal er inkludert grunna utbetring av den kommunale vegen, for å kunne oppgradere kryss og avkøyrsel etter gjeldande krav, og for å sikre m.a. frisiktsoner og møteplassar.

Planområdet er pr. i dag uregulert. I kommuneplanen sin arealdel er planområdet sett av til hamn, og området kring veg i nord er avsett til LNF. Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til næring, lager og kai. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.
Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun,

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er sett til 25.03.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.

For meir informasjon om planarbeidet, kontakt på tlf: 902 57 455.

Referat oppstartsmøte

Varselkart

Varselbrev

 

Kunngjøring - søre øyane

Kunngjøring Søre Øyane, Bjørnefjorden kommune

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMUNDSNESET, GNR 30 BNR 150 OG 255
MFL., SØRE ØYANE, BJØRNAFJORDEN KOMMUNE, PLAN-ID 20200500.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Amundsneset, Gnr 30 Bnr 150 og 255 mfl., Søre Øyane, Bjørnafjorden kommune,
Plan-ID 20200500. Forslagsstillar er Samba Eiendom AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga.

Planområdet er på om lag 14,5 daa og er avgrensa som vist i varselkartet. Vegareal langs Røtingavegen er
inkludert for å vise tilhøva rundt Lepsøybrua, sikre frisiktsoner og for å kunne utbetre kryss etter gjeldande krav.
Planområdet er i dag ikkje regulert. I arealdel til kommuneplanen er planområdet sett av til
industriføremål, og området vest for eigedommane er avsett til friområde, bustadområde og anna byggeområde. Området i sjøen har føremål for småbåtanlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å
regulere området til industri og kai, inkl. Kontor og opphaldsrom innafor føremålet «anna næring».
Områda i sjøen vil verte regulert til hamneområde i sjø. Det vil i tillegg regulerast noko vegareal innafor
føremålet veg eller køyreveg og fortau. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.
Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. Merknadsfrist er satt til 16.03.2021. Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.
For meir informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Referat oppstartsmøte

102157_Varselkart_kunngjøring (002)

Kunngjøring Mindemyren

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 159, BNR. 81, DELFELT S19 OG S20 MINDEMYREN , BERGEN KOMMUNE, PLAN-ID 71140000.


I henhold til Plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 159, bnr 81, delfelt S19 og S20 Mindemyren. Forslagstiller er OBOS Nye Hjem med A/STAB som plankonsulent.
Planområdet er avsatt som Byfortettingssone i kommuneplanen. Innenfor planområdet ligger Fabrikkgaten 3 og 5, Kanalveien 8, 10 og 12, samt deler av gatene Kanalveien og Fabrikkgaten. Planavgrensningen følger i hovedsak omliggende gater og Bybanens trase, og har en størrelse på 36,9 daa. Se vedlagt varselkart.
I årsskiftet gjennomførte Obos Nye Hjem et parallelloppdrag for Mindemyren S19 og S20 hvor fire arkitektkontorer leverte forslag til plangrep og bebyggelse. Med utgangspunkt i vinnerforslaget varsles nå oppstart regulering.


Formålet med reguleringsplanen er transformasjon av dagens areal og bygningsmasse til et kombinert bolig- og kontorområde, med noe næring- og tjenestetilbud på gateplan. Forslagsstiller ønsker å utvikle et fint og spennende område for arbeidstakere, beboere og allmennheten, som også er målsettingen i kommunens områdereguleringsplan for Mindemyren. Dette planområdet er nordligste del av et totalt stort transformasjonsområde.


Fabrikkgaten 3 m.fl. (S19) utvikles som et kombinert bolig- og næringsområde. Dagens bygg i Fabrikkgaten 3 utvides, i tillegg vurderes det om det kan plasseres boliger sør i feltet. Fabrikkgaten 3 og flere av eneboligene i Kanalveien tas vare på og inngår i planen.
Fabrikkgaten 5 (S20) utvikles som boligområde med innslag av næring på gateplan. I feltet inngår en barnehage for ca. 80 barn. Resten av S20 utvikles som et boligområde. Fabrikkbygningen langs Fabrikkgaten bevares.


Mellom feltene opparbeides en offentlig allmenning (T11) og torgareal med innslag av næringsvirksomhet på gateplan. Etter bygging av Bybanen har torget sør for S19 blitt støyutsatt og mindre i størrelse. Kommunen har derfor foreslått av torget flyttes inn i byggeområdet. Forslagsstiller er enig i at dette er en bedre løsning.


Samlet planlegges det for ca. 400 leiligheter, og ca. 10 000 m2 nytt næringsareal. Av dagens næringsareal videreføres ca. 10 000 m2. Felles parkeringsanlegg planlegges i kjeller under deler av området. Atkomst til planområdet blir fra Kanalveien. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.


Utbyggingsvolum og høyder videreføres fra områdereguleringsplanen: inntil 53 000 m2 BRA, med en byggehøyde inntil kote +48 for (S19) og +45 (S20). Detaljreguleringsplan for Bybanen har også indirekte gitt føringer for S19 og S20s utforming gjennom flytting av sykkelveg og nytt tverrsnitt i Kanalveien.

De som har krav på skriftlig varsel om planoppstart varsles direkte med brev.


Merknader til planarbeidet kan sendes A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun eller på e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfristen er satt til 11.11.2022. Alle mottatte dokumenter blir vurdert av forslagsstiller og sendt til kommunen.


Mandag 24. oktober klokken 18.00 vil det avholdes et åpent informasjonsmøte hos OBOS i Inger Bang Lunds vei 4.
For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS ved Magnus Meinert, telefon 922 43 440, magnus@a-stab.no eller Obos Nye Hjem AS ved Øyvind Ekker, telefon 992 64 277, oyvind.ekker@obos.no.

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

Stedsanalyse

Planinitiativ