REGULERINGSPLAN

A/STAB leverer komplette tjenester innen areal- og samfunnsplanlegging.

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere tar en lederrolle i planprosessene, er tett på kunden og leverer et bredt utvalg av målrettede tjenester.

Reguleringsplan fra A/stab

VÅRE TJENESTER

Vi utarbeider område- og detaljreguleringsplaner, planprogram og konsekvensutredninger, vegplaner, trafikkanalyser, landskapsanalyser, mulighetsstudier, skisse- og terrengstudier samt 3D-visualiseringer, delingsplaner og dispensasjonssøknader.

I plan- og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle større byggetiltak og for tiltak som kan få vesentlig virking for miljø og samfunn. Vi hjelper deg i prosessen med blant annet mulighetsstudier hvor vi analyserer planområdet og tilpasser plansituasjonen. Vi utarbeider planinitiativ, planutredning, planbestemmelser og reguleringsplankart og de fleste av tilleggsutredningene som vanligvis kreves i en reguleringsplanprosess. Vi fører an i reguleringsplanprosessen og kjører varslingsprosess, tar oss av kontakt og avklaringer med naboer og myndigheter. Om du vil foreslå utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan kan vi bistå med detaljreguleringsplaner for konkrete bygge – og anleggstiltak og arealendringer, hvor detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Vi utarbeider konsekvensutredninger i tett samarbeid med våre fagspesifikke underleverandører. Formålet med konsekvensutredning er å klargjøre konsekvenser av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir belyst og tatt hensyn til når et tiltak planlegger og når det skal tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter kan bli hørt.

Vi utarbeider stedsanalyser, mulighetsstudier, volumstudier og skisseprosjekter, veg- og trafikkanalyser, landskapsanalyser, risiko- og sårbarhetsanalyser.

Vi utarbeider illustrasjonsplaner og ulike temaplaner, terrengsnitt og profiler, 3D-visualiseringer og fotomontasjer.

Vi utarbeider dispensasjonssøknader og delingsplaner.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Gaute Baarøy
Partner/ Avdelingsleder plan
T: 412 08 335
gaute@a-stab.no

Gaute Baarøy er sivilingeniør i samfunnssikkerhet og ingeniør i teknisk planlegging fra UIS, og har bred arbeidserfaring fra konsulentbransjen, Statens vegvesen og entreprenørbransjen. Gaute kom til A/STAB i 2012 og jobbet før det som prosjektleder i planfirmaet Opus Bergen AS, hvor han også var partner.
Gaute har jobbet med alt fra praktisk entreprenørarbeid til arealplanlegging, utredninger/analyser, veg/ VA-planlegging og landmåling. Gautes spesialkompetanse er utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende utredninger samt veiplanlegging.