REGULERINGSPLAN

A/STAB leverer komplette tjenester innen areal- og samfunnsplanlegging.

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere tar en lederrolle i planprosessene, er tett på kunden og leverer et bredt utvalg av målrettede tjenester.

Reguleringsplan fra A/stab

VÅRE TJENESTER

Vi utarbeider område- og detaljreguleringsplaner, planprogram og konsekvensutredninger, vegplaner, trafikkanalyser, landskapsanalyser, mulighetsstudier, skisse- og terrengstudier samt 3D-visualiseringer, delingsplaner og dispensasjonssøknader.

I plan- og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle større byggetiltak og for tiltak som kan få vesentlig virking for miljø og samfunn. Vi hjelper deg i prosessen med blant annet mulighetsstudier hvor vi analyserer planområdet og tilpasser plansituasjonen. Vi utarbeider planinitiativ, planutredning, planbestemmelser og reguleringsplankart og de fleste av tilleggsutredningene som vanligvis kreves i en reguleringsplanprosess. Vi fører an i reguleringsplanprosessen og kjører varslingsprosess, tar oss av kontakt og avklaringer med naboer og myndigheter. Om du vil foreslå utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan kan vi bistå med detaljreguleringsplaner for konkrete bygge – og anleggstiltak og arealendringer, hvor detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Vi utarbeider konsekvensutredninger i tett samarbeid med våre fagspesifikke underleverandører. Formålet med konsekvensutredning er å klargjøre konsekvenser av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir belyst og tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det skal tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres.  

Vi utarbeider en rekke ulike analyser. Plan- og bygningsloven krever at det skal inngå en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i enhver reguleringsplan som tilrettelegger for utbygging. En slik analyse skal vise hvorvidt området er egnet til utbyggingsformål mtp. ulike risiko- og sårbarhetsforhold, som for eksempel naturmangfold, flom eller grunnforhold. 

I tillegg kan kommunen eller andre høringsinstanser, som for eksempel fylkeskommunen eller Statsforvalteren, kreve at andre analyser inngår i reguleringsplanen. Dette kan blant annet være trafikk-, mobilitets- eller landskapsanalyser, og er alle eksempler på utredninger vi utfører. I Bergen kommune stilles det krav om innledende stedsanalyse for alle planer, se mer info om dette under. Dersom det stilles krav om utredninger som vi ikke selv har kompetanse på, som for eksempel støy- eller luftkvalitetsanalyser, vil vi innhente dette fra våre dyktige samarbeidspartnere. 

I løpet av en reguleringsprosess kan det både være hensiktsmessig og  påkrevd å visualisere planlagt utvikling av et område. En reguleringsplan kan visualiseres ved hjelp av både to- og tredimensjonale framstillinger. Eksempler på ulike visualiseringer vi tilbyr er illustrasjonsplan, volumstudier og fotomontasjer. 

Vi utarbeider dispensasjonssøknader og delingsplaner.

Se også : Dispensasjon byggesak

Som en del av A/STAB sine bærekraftige tjenester utfører vi klimagassberegninger, slik at utbygger får et grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger.
Våre leveranser utføres i henhold til kommuners veiledere og NS 3720, og tilfredsstiller blant annet krav i Bergen kommunes KPA2018.
Målsetningen for vår utarbeidelse av klimagassberegninger i byggeprosessen er å gi utbyggere et godt verktøy for forståelsen av klimaeffekten ved ulike tiltak, som kan bidra med å redusere den totale klimabelastningen i plan- og byggefasen.

A/STAB kan bistå med rådgivning i hele fasen, med blant annet:
Klimagassbudsjett: Beregning i forkant av prosjekt, f.eks. skissefaseberegning.
Klimagassregnskap: Dokumenterer det ferdige prosjektet.
Klimagassberegning: Beregning som gjentas i ulike faser av prosjekteringen og som benyttes for å optimalisere prosjektet. Klimagassberegningene våre tilfredsstiller Bergen kommune sine krav i KPA2018, og kan brukes både i forkant og etterkant og viser til selve beregningen.

I Bergen kommune skal innledende klimagassberegninger vedlegges planinitiativet før oppstart, og oppdateres med en helhetlig klimagassberegning til 1. gangs behandling.
Klimagassberegningene skal også oppdateres før 2. gangs behandling, dersom det gjøres endringer i foreslått planforslag som påvirker klimagassutslippene.

Etter hvert som andre kommuner vil begynne å stille lignende krav som Bergen kommune, vil vi kunne tilpasse beregningen til å tilfredsstille de konkrete kravene som gjelder i de ulike kommunene.

Tjenesten omfatter en kartlegging av material- og energibruk knyttet til forskjellige stadier i byggets utvikling. Dette innebærer kartlegging av:
• Nåtilstand: årlig energibruk, utslipp knyttet til forventet vedlikehold og avhending etter endt levetid
• Planlagt tilstand: årlig beregnet energiforbruk, utslipp knyttet til forventet materialbruk og vedlikehold samt avhending

A/STAB utarbeider renovasjonsteknisk plan (RTP) som dokumentasjon til reguleringsplaner og byggesaker for alle kommuner som krever dette. Hvilken renovasjonsteknisk norm RTP baserer seg på, avhenger av hvilken norm den enkelte kommunen har vedtatt. 

I BIRs eierkommuner gjelder Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning (2014), som stiller følgende krav til planlegging: 

 • Ved planlegging av ny infrastruktur for avfall i boligområdet under utbygging eller fornyelse, skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan (RTP). BIR skal gi uttale til RTP før kommunal behandling av byggesaken. 
 • RTP skal beskrive avfallsløsningen, herunder informasjon om antall boliger, hvordan kildesortering ivaretas, plassering av oppsamlingsutstyr, samt type og kapasitet, jf. renovasjonsteknisk veileder (RTV).   

I den forbindelse utarbeider A/STAB tilstrekkelig dokumentasjon som beskriver: 

 • Rammebetingelser 
 • Valg av oppsamlingsløsning 
 • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger 
 • Tilkomst for renovasjonsbil inkludert snumuligheter 
 • Tekniske tegninger som viser oppstillingsplass og tømmefunksjon for renovasjonsbil 
 • Tekniske tegninger med sporingskurver for renovasjonsbilen, i.h.t. lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100 
 • Tekniske tegninger av tilkomstvei, utkjøringsvei og snumulighet (vendesløyfe, vendehammer, e.l.) 
 • Andre forhold av renovasjonsteknisk karakter   

A/STAB bistår med å sikre utbygger eller tiltakshaver at deres prosjekter ivaretar miljøet gjennom tilrettelegging for kildesortering samt kostnadseffektiv og rasjonell drift av avfallssystemer. Renovasjonsteknisk plan skal synliggjøre hvordan § 12-12 i byggteknisk forskrift (TEK 17) sikres. 

A/STAB utarbeider mobilitetsplaner i alle kommuner som krever dette.
En mobilitetsplan skal vise et tiltaks mål for fremtidig transportmønster og hvordan disse målene skal nås.
I Bergen kommune kreves mobilitetsplan ved tiltak som er større enn 5000 m2 BRA eller som beregnes å gi mer enn 50 arbeidsplasser. A/STAB utarbeider mobilitetsplaner som dokumentasjon til byggesaker og planer.

Planen skal i hovedsak redegjøre for i hvilken grad det legges til rette for mindre transportbruk samt tilbudet til gående, syklende og kollektivbrukere. Fremkommelighet for buss og utrykningskjøretøy samt løsninger for bildeling og el-billadere, er andre forhold som planen skal redegjøre for.

Planen skal sendes inn som del av planforslaget ved 1. gangsbehandling

A/STAB utarbeider stedsanalyser til både reguleringsplaner og byggesaker i alle kommuner som krever dette 

En stedsanalyse kan defineres som en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter. 

I Bergen kommune er det satt krav om at en innledende stedsanalyse skal inngå i alle reguleringsplaner som skal igangsettes i sentrumskjerne, byfortettingssone og ytre fortettingssone. Dette gjelder også for byggesaker som søkes unntatt fra plankrav. Hvilken sone det enkelte prosjekt er i, kan finnes i KPA18.  

I Bergen kommune fokuserer analysen på fem temaer:  

 • Oversikt 
 • Landskap og historie 
 • Kommunikasjon og målpunkt 
 • Bebyggelse 
 • Bo- og miljøutfordringer 

Hvert tema presenteres med en visuell analyse og tilhørende tekst. Summen av de fem analysetemaene resulterer i en oppsummering av sammenhengene mellom prosjektet og kvalitetene i nærområdet.  

Stedsanalysen sendes til kommunen før planoppstart eller før behandling av byggesøknad, slik at mulige utfordringer og muligheter blir klarlagt tidlig i prosessen og bidrar til økt forutsigbarhet for planens involverte parter.

A/STAB utarbeider kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser til plan- og reguleringssaker i alle kommuner som krever dette. Vi utarbeider også bygningsdokumentasjon til søknad om å rive bygning. Byantikvaren skal vurdere og gi uttale til alle rivesaker i Bergen kommune. Dersom bygg i et planområde skal rives, blir det stilt krav til dokumentasjon av bygning. 

Kunnskap om kulturminner er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget i en planprosess. Byutvikling og arealplanlegging utføres med hensyn til eksisterende kultur- og bygningsmiljø. Kulturminnedokumentasjon kan derfor kreves i forbindelse med private og offentlige plansaker. 

Hensikten med en kulturminnedokumentasjon er at den skal dokumentere kulturminner, kulturminnemiljø og eventuelt bygningsmiljø innenfor planområdet og i nærområdet, og redegjøre for hvordan de blir påvirket av planlagt tiltak. 

Kartleggingen gjøres gjennom søk i skriftlige- og nettbaserte kilder, og ved befaring og fotodokumentasjon av kulturminner, kulturmiljø og eventuell vernet eller verneverdig bebyggelse. Dokumentasjonen utføres som en rapport og følger plansaken videre. 

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
plan@a-stab.no

Magnus

Magnus Meinert
Avdelingsleder plan
T: 922 43 440
magnus@a-stab.no

Magnus er utdannet arealplanlegger fra Høgskulen på Vestlandet, med spesialisering innenfor arealplanlegging og byutvikling. Fra arbeidet med masteroppgaven har Magnus sett på barn og barnefamiliers bruk av nærmiljøet, og videre sammenlignet dette mot områdets fysiske utforming og organisering. Konklusjonene fra masteroppgaven er interessante sett i lys av dagens krav til fortetting og press på arealer. Arbeidet viser at gode nærmiljøer kan kombineres med høy tetthet gjennom god og helhetlig planlegging.

På bachelornivå har Magnus en grad i naturgeografi, med særlig fokus på prosesser som former landskapet og kartografi. Bakgrunnen fra naturgeografi er nyttig i arealplanlegging, og gir stor forståelse for hvordan et landskap har blitt til, og eventuelle implikasjoner det kan ha for planleggingen av et område.

Fra tidligere har Magnus erfaring fra rådgiving og utarbeiding av byggesøknader for boliger, fritids- og næringsbebyggelse. Magnus har også flere års erfaring med salg og detaljhandel både i privat- og proffmarkedet.