REGULERINGSPLAN

A/STAB leverer komplette tjenester innen areal- og samfunnsplanlegging.

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere tar en lederrolle i planprosessene, er tett på kunden og leverer et bredt utvalg av målrettede tjenester.

Reguleringsplan fra A/stab

VÅRE TJENESTER

Vi utarbeider område- og detaljreguleringsplaner, planprogram og konsekvensutredninger, vegplaner, trafikkanalyser, landskapsanalyser, mulighetsstudier, skisse- og terrengstudier samt 3D-visualiseringer, delingsplaner og dispensasjonssøknader.

I plan- og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle større byggetiltak og for tiltak som kan få vesentlig virking for miljø og samfunn. Vi hjelper deg i prosessen med blant annet mulighetsstudier hvor vi analyserer planområdet og tilpasser plansituasjonen. Vi utarbeider planinitiativ, planutredning, planbestemmelser og reguleringsplankart og de fleste av tilleggsutredningene som vanligvis kreves i en reguleringsplanprosess. Vi fører an i reguleringsplanprosessen og kjører varslingsprosess, tar oss av kontakt og avklaringer med naboer og myndigheter. Om du vil foreslå utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan kan vi bistå med detaljreguleringsplaner for konkrete bygge – og anleggstiltak og arealendringer, hvor detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Vi utarbeider konsekvensutredninger i tett samarbeid med våre fagspesifikke underleverandører. Formålet med konsekvensutredning er å klargjøre konsekvenser av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir belyst og tatt hensyn til når et tiltak planlegger og når det skal tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter kan bli hørt.

Vi utarbeider stedsanalyser, mulighetsstudier, volumstudier og skisseprosjekter, veg- og trafikkanalyser, landskapsanalyser, risiko- og sårbarhetsanalyser.

Vi utarbeider illustrasjonsplaner og ulike temaplaner, terrengsnitt og profiler, 3D-visualiseringer og fotomontasjer.

Vi utarbeider dispensasjonssøknader og delingsplaner.

Som en del av A/STAB sine bærekraftige tjenester utfører vi klimagassberegninger, slik at utbygger får et grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger.
Våre leveranser utføres i henhold til kommuners veiledere og NS 3720, og tilfredsstiller blant annet krav i Bergen kommunes KPA2018.
Målsetningen for vår utarbeidelse av klimagassberegninger i byggeprosessen er å gi utbyggere et godt verktøy for forståelsen av klimaeffekten ved ulike tiltak, som kan bidra med å redusere den totale klimabelastningen i plan- og byggefasen.

A/STAB kan bistå med rådgivning i hele fasen, med blant annet:
Klimagassbudsjett: Beregning i forkant av prosjekt, f.eks. skissefaseberegning.
Klimagassregnskap: Dokumenterer det ferdige prosjektet.
Klimagassberegning: Beregning som gjentas i ulike faser av prosjekteringen og som benyttes for å optimalisere prosjektet. Klimagassberegningene våre tilfredsstiller Bergen kommune sine krav i KPA2018, og kan brukes både i forkant og etterkant og viser til selve beregningen.

I Bergen kommune skal innledende klimagassberegninger vedlegges planinitiativet før oppstart, og oppdateres med en helhetlig klimagassberegning til 1. gangs behandling.
Klimagassberegningene skal også oppdateres før 2. gangs behandling, dersom det gjøres endringer i foreslått planforslag som påvirker klimagassutslippene.

Etter hvert som andre kommuner vil begynne å stille lignende krav som Bergen kommune, vil vi kunne tilpasse beregningen til å tilfredsstille de konkrete kravene som gjelder i de ulike kommunene.

Tjenesten omfatter en kartlegging av material- og energibruk knyttet til forskjellige stadier i byggets utvikling. Dette innebærer kartlegging av:
• Nåtilstand: årlig energibruk, utslipp knyttet til forventet vedlikehold og avhending etter endt levetid
• Planlagt tilstand: årlig beregnet energiforbruk, utslipp knyttet til forventet materialbruk og vedlikehold samt avhending

A/STAB utarbeider RTP som dokumentasjon til reguleringsplaner og byggesaker for alle kommuner som krever dette i følge med deres saksbehandling .

A/STAB benytter i sitt arbeide den gjeldende renovasjonstekniske norm som den enkelte kommune har vedtatt.

Avfallssystemet skal dimensjoneres etter byggets virksomhet, antall tilknyttede boenheter, antall sorteringsfraksjoner samt intervall for innsamling.

I BIRs eierkommunen gjelder Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning (2014), der kravet til RTP presenteres:

 • Ved planlegging av ny infrastruktur for avfall i boligområdet under utbygging eller fornyelse, skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan (RTP). BIR skal gi uttale til RTP før kommunal behandling av byggesaken.
 • RTP skal beskrive avfallsløsningen, herunder informasjon om antall boliger, hvordan kildesortering ivaretas, plassering av oppsamlingsutstyr, samt type og kapasitet, jf. renovasjonsteknisk veileder (RTV).

I den forbindelse utarbeider A/STAB tilstrekkelig dokumentasjon som beskriver:

 • Rammebetingelser
 • Valg av oppsamlingsløsning
 • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger
 • Tilkomst for renovasjonsbil inkludert snumuligheter
 • Tekniske tegninger som viser oppstillingsplass og tømmefunksjon for renovasjonsbil
 • Tekniske tegninger med sporingskurver for renovasjonsbilen, i.h.t. lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100
 • Tekniske tegninger av tilkomstvei, utkjøringsvei og snumulighet (vendesløyfe, vendehammer, e.l.)
 • Andre forhold av renovasjonsteknisk karakter

A/STAB bistår med å sikre utbygger eller tiltakshaver at deres prosjekter ivaretar miljøet gjennom tilrettelegging for kildesortering, kostnadseffektiv og rasjonell drift av avfallssystemer. Renovasjonsteknisk plan skal synliggjøre hvordan § 12-12 i byggteknisk forskrift (TEK 17) sikres.

A/STAB utarbeider mobilitetsplaner i alle kommuner som krever dette.
En mobilitetsplan skal vise et tiltaks mål for fremtidig transportmønster og hvordan disse målene skal nås.
I Bergen kommune kreves mobilitetsplan ved tiltak som er større enn 5000 m2 BRA eller som beregnes å gi mer enn 50 arbeidsplasser. A/STAB utarbeider mobilitetsplaner som dokumentasjon til byggesaker og planer.

Planen skal i hovedsak redegjøre for i hvilken grad det legges til rette for mindre transportbruk samt tilbudet til gående, syklende og kollektivbrukere. Fremkommelighet for buss og utrykningskjøretøy samt løsninger for bildeling og el-billadere, er andre forhold som planen skal redegjøre for.

Planen skal sendes inn som del av planforslaget ved 1. gangsbehandling

A/STAB utarbeider stedsanalyser til både reguleringsplaner og byggesaker i alle kommuner som krever dette.

Stedsanalyse kan defineres som en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter.
Bergen kommune setter blant annet krav om en innledende stedsanalyse for alle reguleringsplaner som skal igangsettes i sentrumskjerne, byfortettingssone og ytre fortettingssone, samt for byggesaker som søkes unntatt fra plankrav. Hvilken sone det enkelte prosjekt er i, kan finnes i KPA18.
A/STAB utarbeider stedsanalyser som gir en oversikt over hvordan prosjektet forholder seg til dets omgivelser samt hvorvidt det kan forbedre eksisterende omgivelser. Ulike kommuner setter ulike krav til analysen.

I Bergen kommune fokuserer analysen på fem temaer:

 • Oversikt
 • Landskap og historie
 • Kommunikasjon og målpunkt
 • Bebyggelse
 • Bo- og miljøutfordringer

Hvert tema presenteres med en visuell analyse og tilhørende tekst. Summen av de fem analysetemaene resulterer i en oppsummering av sammenhengene mellom prosjektet og kvalitetene i nærområdet.
Stedsanalysen skal sendes til kommunen før planoppstart eller før behandling av byggesøknad, slik at mulige utfordringer blir klarlagt tidlig i prosessen og bidrar til økt forutsigbarhet for planens involverte parter.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
plan@a-stab.no

Gaute Baarøy
Avdelingsleder plan
T: 412 08 335
gaute@a-stab.no

Gaute er sivilingeniør i samfunnssikkerhet og ingeniør i teknisk planlegging fra UIS, og har bred arbeidserfaring fra konsulentbransjen, Statens vegvesen og entreprenørbransjen. Gaute kom til A/STAB i 2012 og jobbet før det som prosjektleder i planfirmaet Opus Bergen AS, hvor han også var partner.
Gaute har jobbet med alt fra praktisk entreprenørarbeid til arealplanlegging, utredninger/analyser, veg/ VA-planlegging og landmåling. Gautes spesialkompetanse er utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende utredninger samt veiplanlegging.