ANSVARLIG SØKER (SØK)

 • Realiser byggedrømmen med profesjonell bistand 
 • En profesjonell byggesøknad gir gjerne smidig saksbehandling. Vi er eksperter på regelverket  
 • Lokal kunnskap gir større muligheter til å realisere prosjektet, Vi har lang erfaring med byggesaker på Vestlandet og kjenner de kommunale rutinene  
 • Tidlig avklaringer av hva som er gjennomførbart kan spare store beløp. Vi kjenner regler , unntak og lokale praksis, det gir god pekepinn på hva som er gjennomførbart i din kommune  

Vi tilbyr VA rammeplan

VÅRE TJENESTER

Ansvarlig for Byggesøknad eller Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaksprosessen og har derfor en rekke oppgaver.

A/STAB AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og har lang og bred erfaring med byggesaker. Vår oppgave som ansvarlig søker er å gi råd i forbindelse med byggeprosessen i de utfordringene som ligger i byggesaken, ivareta plan- og bygningslovgivningen og være bindeleddet mellom kommunen, tiltakshaver og involverte foretak. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for tiltakshaver og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

A/STAB kan tilby en mulighetsstudie der vi foretar en tidligavklaring med tanke på bygge- og delesaker.

I idèfasen ser vi at det er flere som starter med å tegne et tiltak hos en arkitekt, uten å ha avklart hvilke muligheter og begrensninger som ligger i rammeverket (arealplaner, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift mm.). A/STAB mener det er fordelaktig å starte idèfasen med å først avklare hvilke muligheter man har på eiendommen, før selve tegningen av bygg påbegynnes.

Ved å først kartlegge muligheter i henhold til rammeverket vil en få tidlig avklart om drømmer kan realiseres. A/STAB tilbyr slike mulighetsstudier, som på en trygg og effektiv måte gir oversikt over mulighetene man har – og samtidig avdekker de største utfordringene med henhold til senere byggeprosess. På denne måten unngår man unødvendige kostnader tidlig i fasen og har bedre forutsetninger for en smidig prosess hos kommunen. Mulighetsstudiene inkluderer en komplett gjennomgang av arealplaner med bestemmelser, sentrale lovbestemmelser, og forskrifter (blant annet SAK og TEK) som er aktuelle for eiendommen og tiltaket.

I forberedelsesfasen før byggesøknader sendes til kommunal behandling, kan det i flere tilfeller være fordelaktig å starte med en forhåndskonferanse med kommunen. I henhold til SAK10 § 6-1 gis det anledning til å møte kommunen for å avklare rammer og forutsetninger for byggetiltaket. Tiltakshaver legger frem ønskede byggeplaner for kommunen, og kommunen orienterer om innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for byggeplanene.

A/STAB tilbyr bistand til bestilling av, forberedelse til og deltagelse i forhåndskonferanser med kommunen.

I enkelte tilfeller vil ikke det ønskede tiltaket være i samsvar med rammeverket. Et alternativ i slike tilfeller er å søke om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonen innebærer at det for det konkrete tiltaket gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrift eller plan fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven. Dispensasjon er en «sikkerhetsventil» som skal sikre fleksibilitet, for eksempel hvor det er behov for å gjøre små justeringer i forhold til vedtatt arealplan for det konkrete tiltaket. Planen vil imidlertid ikke endres, det er kun gitt en særskilt dispensasjon for det konkrete tiltaket.

A/STAB utarbeider alle typer dispensasjoner i forbindelse med plan – og byggesaker. Enhver dispensasjon krever «grunngitt søknad» i henhold til vilkårene som følger av plan- og bygningsloven – pbl. § 19-2.
A/STAB sørger for at det i søknaden ligger tilstrekkelig dokumentasjon, samt at vilkår for behandling av dispensasjonssøknaden er ivaretatt. Dette innebærer å begrunne at hensynet bak kravet/bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet vurdering, vil være klart større enn ulempene.

A/STAB bistår i søknadsprosessen for all typer bruksendring, det være seg endringer av leietaker i næringsbygg som krever tillatelse, evt andre endringer i bygningen som krever bruksendring. A/STAB bistår med bruksendring i forbindelse med nye boenheter, tilleggsdel til hoveddel med mer.

A/STAB bistår med søknader, nabovarsler, erklæringer, tegninger og andre tillatelser som kan kreves av andre etater.

Vi kjenner kommunens rutiner og har godt kunnskap rundt bruksendring hvor vi har gjennomført en rekke prosjekter inne dette fagfeltet.

Tiltakshaver må søke Arbeidstilsynet om særskilt samtykke i forbindelse med søknadspliktige bygningsmessige tiltak som skal – eller som sannsynligvis skal – brukes av en virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven.
A/STAB kan bistå med komplett søknad til Arbeidstilsynet jf. Arbeidsmiljølovens § 18-9. Arbeidet innebærer blant annet at vi innhenter all dokumentasjon er nødvendig i forbindelse med søknad om samtykke.

I forbindelse med byggesaker er det ofte nødvendig for å innhente vedtak eller uttalelser også fra andre myndigheter og etater. Disse kan ( i henhold til plan- og bygningsloven – pbl. § 21-5 og SAK 10 § 6-2 ) blant annet være:

 • Byantikvaren
 • Bymiljøetaten/grøntfaglig uttalelse
 • Havnevesenet
 • Etat for landbruk
 • Fylkeskommunen
 • Kommunale VA etater
 • Kommunale- og regionale veimyndigheter
 • Brannvesen
 • Renovasjonsetater
 • Statsforvalteren

A/STAB bistår med utredninger, utarbeidelse av søknader og nødvendig dokumentasjon til slike etater. A/STAB har – med sin brede kompetanse på flere fagfelt – tilstrekkelig kunnskap til å i de aller fleste tilfeller selv utarbeide denne konkrete dokumentasjonen som må foreligge i byggesak.

A/STAB utarbeider enkle tegningsgrunnlag til bruk i byggesaker. A/STAB har ansvarsrett tiltaksklasse 1 innenfor Arkitektur, og tar ansvar for enkle oppgaver innfor tegning og design i mindre byggesaker, som garasjer, leiligheter, nøst, brygge og flytebrygger mm. Det innhentes også nødvendig basiskart og utarbeides også nødvendige målsatte situasjonskart med informasjon til byggesaken.

Som en del av A/STAB sine bærekraftige tjenester utfører vi klimagassberegninger, slik at utbygger får et grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger.
Våre leveranser utføres i henhold til kommuners veiledere og NS 3720.
Målsetningen for vår utarbeidelse av klimagassberegninger i byggeprosessen og ved vesentlig naturinngrep og ved valg mellom riving og bevaring, er å gi utbyggere et godt verktøy for å redusere den totale klimabelastningen fra bygg med eiendom.
A/STAB kan bistå med rådgivning i hele fasen, med blant annet:
Klimagassbudsjett: Beregning i forkant av prosjekt, f.eks. skissefaseberegning.
Klimagassregnskap: Dokumenterer det ferdige prosjektet.
Klimagassberegning: Beregning som gjentas i ulike faser av prosjekteringen og som benyttes for å optimalisere prosjektet. Brukes både i forkant og etterkant og viser til selve beregningen, som dokumenterer klimagassutslippene gjennom hele livsløpet.
I Bergen kommune skal klimagassberegningen følge byggesøknaden i byggesaker som gjelder vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 1000 m² og i saker der en står ved valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg.
Tjenesten omfatter en kartlegging av material- og energibruk knyttet til forskjellige stadier i bygningens utvikling.

Dette innebærer kartlegging av:

 • Nåtilstand: årlig energibruk, utslipp knyttet til forventet vedlikehold og avhending etter endt levetid
 • Planlagt tilstand: årlig beregnet energiforbruk, utslipp knyttet til forventet materialbruk og vedlikehold samt avhending

I følge med byggesak utarbeider A/STAB nødvendig dokumentasjon på at TEK 17 §8-3 Uteoppholdsareal blir tilfredsstilt. Dette kan gjøres ved å utarbeide en utomhusplan. En utomhusplan skal normalt foreligge i følge med rammesøknad.

Utomhusplan kan defineres som en plan for den ubebygde del av tomten og eventuelt fellesareal, jf. plan- og bygningsloven § 28-7.
Utomhusplanen skal blant annet vise plassering av bygg, avkjørsel, offentlige rom, materialbruk, høydekoter, grønn overflatefaktor, grønne punkt, planting, anlegg for avfallshåndtering, tilkomst, innganger, plass for varelevering, tekniske installasjoner og bruk av ubygde areal, inkludert leke- og uteareal.
Utomhusplanen skal vise prinsipper for opparbeiding og bruk av den ubebygde delen av tomten og eventuelt fellesarealer. A/STAB utarbeider utomhusplaner i tråd med generelle krav i TEK17 og lokale krav i kommunene.

Utomhusplanen redegjør for at arealene oppfyller fastsatte krav til:

 • Størrelse
 • Utforming
 • Solforhold
 • Kvalitet
 • Prinsipper for universell utforming

A/STAB utarbeider komplette utomhusplaner i målestokk 1:100 eller 1:200 som viser:

 • Eksisterende og planlagt terreng
 • Områder for lek og lekeapparater
 • Trær, busker og annen vegetasjon
 • Murer, trapper, gangveier og stier
 • Grøntarealenes utstrekning
 • Kjøreareal, gangareal, parkeringsareal og frisiktlinjer
 • Plan-, eiendoms- og byggegrenser
 • Andre elementer og innretninger etter behov

Utomhusplan utarbeides som en videre detaljering av situasjonsplanen for å dokumentere at krav i TEK17  § 8-3 Utomhusareal oppfylles i boligprosjekter og andre prosjekter der kvaliteten på utomhusarealene er viktig.

Brannkonsept hos A/Stab

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ellen

Ellen Høysæter-Fjelddalen
Avdelingsleder eiendomsutvikling
T: 901 96 356
ellen@a-stab.no

Ellen er utdannet jurist ved UiB og har siden 2012 jobbet innenfor eiendomsfeltet i både privat og offentlig sektor. Ellen arbeidet flere år med salg av fast eiendom, før hun i 2015 begynte som leder for plan- og byggesaksetaten i Austevoll kommune. Deretter arbeidet Ellen som advokatfullmektig, og senere som advokat, i Advokatfirmaet Pind hvor hun bistod private og offentlige kunder i saker knyttet til plan- og byggesak, forvaltningsrett og andre tilgrensende rettsområder innenfor eiendomsfeltet. Hun har solid kjennskap til prosessene med eiendomsutvikling fra A til Å, blant annet fra mulighetsstudier, planarbeid, utbyggingsavtaler, dispensasjonssaker, klageprosesser, fradeling- og byggesaker.