2023, Kunngjøringer

Kunngjøring Signaturhagen Skjold

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, Gnr. 40, Bnr. 1462 m. fl., Signaturhagen Skjold, Bergen kommune, Arealplan-ID: 71250000

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Fana, Gnr. 40, Bnr. 1462 m. fl., Signaturhagen Skjold. Forslagsstiller er Signaturhagen Skjold AS og BOB, med A/STAB AS som plankonsulent.

Planområdet er avsatt til byfortettingssone (BY – 1130) i kommuneplanens arealdel. Innenfor planområdet ligger Tors veg 3, 3A, 5 og 7, Odins veg 53, 55, 51A-D samt deler av Nesttun park- og idrettsanlegg. Deler av Tors veg, Odins veg og Fanavegen er også inkludert, for å sikre areal til bl.a. frisiktsoner, veg og fortau. Planområdet er på 12,0 daa og er avgrenset som vist i varselkart.

Formålet med reguleringsplanen er å transformere dagens eneboligbebyggelse til leilighetsbebyggelse. Planen legger til rette for en sosial boform, som vektlegger delekultur og sosiale samlingspunkt. Det er også en målsetning å heve den arkitektoniske kvaliteten i fortettingen som skjer langs bybanen. Innad i planområdet etableres lekeplass og flere samlingspunkt, som vil bidra til å skape et godt miljø for barn og unge.

Det planlegges for ca. 7 000 m2 BRA leiligheter, i tillegg til felles parkeringsareal. Mellom bebyggelsen vil det legges det til rette for grøntområder med flere interne gangforbindelser. Adkomst til området blir fra Tors veg. Bebyggelsen vil ha varierende byggehøyder, med inntil 6 etasjer og kjeller mot Odins veg og lavere bebyggelse mot Tors veg.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som har krav på skriftlig varsel om planoppstart varsles direkte med brev i altinn.no. For mer informasjon henvises det til vår nettside www.a-stab.no via lenken «Kunngjøringer».

 

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til anna@a-stab.no, eller per post til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun. Merknadsfristen er satt til 15.08.2023. Alle mottatte dokumenter blir vurdert av plankonsulent og sendt til kommunen.

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt Anna Skogen Holst i A/STAB AS, tlf. 95 09 39 94.

 

Anna

Anna Skogen Holst
Arealplanlegger
T: 950 93 994

anna@a-stab.no

Anna fullførte masterutdanningen Areal og Eiendom i 2022 fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), avd. Bergen. Hun har også fullført en bachelorgrad fra Landmåling og Eiendomsdesign våren 2019 (HVL). Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på arealplanlegging, vegplanlegging og byutvikling.
Anna har mange års erfaring fra serviceyrket, dette har gitt henne gode egenskaper innen kundebehandling. Hun har også noe erfaring som eiendomslandmåler.
Anna jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter for reguleringsplaner.
Som nyutdannet er Anna svært motivert for å bruke sin kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen arealplanlegging.