EIENDOMSVURDERING

Vi er kompetent i alle ledd av utviklingsprosessen; vurdering og kjøp av tomter, regulering, utvikling og ledelse, markedsføring og salg, samt bistand i leiekontrakter for både huseier og leietaker. 

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling og kartlegging av eiendommer. 

Reguleringsplan fra A/stab

A/STAB kan bistå med å  dele opp en bygning i flere eierseksjoner (Seksjonering), slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Vi bistår med

  • å få delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner. Hver eierseksjon kan pantsettes og selges.
  • Utarbeidelse av dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk

A/STAB gjennomfører hele søknadsprosessen helt frem til matrikkelbrevet. Vi bistår også med forberedelse som nabovarsel, utarbeidelse av basiskart, uttalelse fra VA etater og andre etater og evt. selve oppmålingen av nye eiendomsgrenser.

A/STAB med sitt tverrfaglige kompetanse, fra plan, infrastruktur og prosjektadministrasjon har god oversikt over hva som skjer i vårt område, samt kunnskap om hva som kan gjennomføres på eiendommer / områder. På den måten kan vi bistå i verdiskapningsprosessen fra ide til ferdig prosjekt.

A/STAB sin kompetanse kan bistå med verdiskapning av eiendommer, og rådgi i forbindelse med underliggende utviklings- og verdipotensialet til faste eiendommer. Dette er uavhengig om eiendommen er med eller uten bebyggelse.

A/STAB har også gode relasjoner til entreprenørvirksomheten, og kan i samarbeid med entreprenør  gjennomføre en totalvurdering av eventuelle utbyggingskostnader med mer.

Vi har inngående kjennskap til reguleringsplaner, kulturminner og regler for verneverdige bygninger.

Vi kan avklare tidlig hva som er mulig for at din drøm skal kunne realiseres.

Et godt samarbeid med kommunen er viktig.

Kommunenes behandling av byggesaker variere. Vi har lang erfaring med plan – og byggesaker på hele Vestlandet.

En profesjonell samarbeidspartner kan gi smidig behandling i kommunen, hvor vi har kunnskap om regelverk og unntakene.

A/STAB bistår i søknadsprosessen for all typer bruksendring, det være seg endringer av leietaker i næringsbygg som krever tillatelse, evt andre endringer i bygningen som krever bruksendring. A/STAB bistår med bruksendring i forbindelse med nye boenheter, tilleggsdel til hoveddel med mer.

A/STAB bistår med søknader, nabovarsler, erklæringer, tegninger og andre tillatelser som kan kreves av andre etater.

Vi kjenner kommunens rutiner og har godt kunnskap rundt bruksendring hvor vi har gjennomført en rekke prosjekter inne dette fagfeltet.

I forbindelse med salg og kjøp av næringseiendommer utfører A/STAB vurdering av bygningers tilstand og utviklingspotensialer med kostnad for oppgradering/istandsettelse. Oppgaven omfatter blant annet en gjennomgang av tekniske installasjoner og vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold, samt kostnader til fremtidig vedlikehold.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Knut Hjertholm
Partner / Daglig leder
T: 90 14 12 77
knut@a-stab.no

Knut Hjertholm er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.