KONTAKT OSS

Generelle henvendelser: post@a-stab.no

Eiendomsutvikling: eiendomsutvikling@a-stab.no
Prosjektadministrasjon: pa@a-stab.no

Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

Knut Hjertholm
Daglig leder
T: 90 14 12 77
knut@a-stab.no

Knut er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.

Magnus

Magnus Meinert
Avdelingsleder plan
T: 922 43 440
magnus@a-stab.no

Magnus er utdannet arealplanlegger fra Høgskulen på Vestlandet, med spesialisering innenfor arealplanlegging og byutvikling. Fra arbeidet med masteroppgaven har Magnus sett på barn og barnefamiliers bruk av nærmiljøet, og videre sammenlignet dette mot områdets fysiske utforming og organisering. Konklusjonene fra masteroppgaven er interessante sett i lys av dagens krav til fortetting og press på arealer. Arbeidet viser at gode nærmiljøer kan kombineres med høy tetthet gjennom god og helhetlig planlegging.

På bachelornivå har Magnus en grad i naturgeografi, med særlig fokus på prosesser som former landskapet og kartografi. Bakgrunnen fra naturgeografi er nyttig i arealplanlegging, og gir stor forståelse for hvordan et landskap har blitt til, og eventuelle implikasjoner det kan ha for planleggingen av et område.

Fra tidligere har Magnus erfaring fra rådgiving og utarbeiding av byggesøknader for boliger, fritids- og næringsbebyggelse. Magnus har også flere års erfaring med salg og detaljhandel både i privat- og proffmarkedet.

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.

Ellen

Ellen Høysæter-Fjelddalen
Avdelingsleder eiendomsutvikling
T: 901 96 356
ellen@a-stab.no

Ellen er utdannet jurist ved UiB og har siden 2012 jobbet innenfor eiendomsfeltet i både privat og offentlig sektor. Ellen arbeidet flere år med salg av fast eiendom, før hun i 2015 begynte som leder for plan- og byggesaksetaten i Austevoll kommune. Deretter arbeidet Ellen som advokatfullmektig, og senere som advokat, i Advokatfirmaet Pind hvor hun bistod private og offentlige kunder i saker knyttet til plan- og byggesak, forvaltningsrett og andre tilgrensende rettsområder innenfor eiendomsfeltet. Hun har solid kjennskap til prosessene med eiendomsutvikling fra A til Å, blant annet fra mulighetsstudier, planarbeid, utbyggingsavtaler, dispensasjonssaker, klageprosesser, fradeling- og byggesaker.

Thy

Thy Pham
Avdelingsleder Infrastruktur
T: 467 03 328
thy@a-stab.no

Thy er avdelingsleder for infrastruktur. Utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Bergen (nå HLV) med spesialisering innen teknisk samfunnsplanlegging. Hovedoppgaven hans ble tildelt beste bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk av RIF i 2014.
Våren 2016 gjennomførte han en etterutdannelse på NTNU innen Overvanns- og ledningsteknologi. Og for 2020-2022 holder han på med en Executive Master of Management-grad fra BI.
Han har siden 2014 opparbeidet seg bred erfaring fra VA-bransjen, innen både offentlig forvaltning og som rådgiver for prosjektering og utførelse av VA-anlegg.
Arbeidsområdene har vært innafor prosjektledelse, tidligfase prosjekter, detaljprosjektering, overvannshåndtering, byggherrerådgivning, myndighetshåndtering, kvalitetskontroll samt. fagansvarlig på større tverrfaglige prosjekter og mer. Arbeidserfaringen hans strekker seg fra VA-anlegg i både plasskrevende urbane strøk og til større offentlige samferdselsprosjekter.
Han har også bakgrunn fra offentlig forvaltning og kjenner godt til hvordan kvalitet og myndighetskrav skal ivaretas på moderne VA-anlegg. Og også oppdatert på gjeldende regelverk og krav fra VA-bransjen samt. bred erfaring innenfor tilhørende programvarer og beregningsverktøy.

Kristine Heltzer Hjertholm
HR-ansvarlig
T: 980 71 070
kristine@a-stab.no

Kristine har en bachelorgrad i HR og personalledelse fra Høyskolen Kristiania og jobber som HR-ansvarlig og med administrative oppgaver i A/STAB. Hun deltar i alle ledd av ansattsyklusen, samt utarbeidelse av personalstrategi, systemadministrasjon, overordnet kvalitetsstyringssystem, intern kommunikasjon og retningslinjer. Hun er i tillegg kundeansvarlig for underleverandører på FM markedet, og har markedsføring og profilering av firma som et av flere ansvarsområder.
Hun er også utdannet designer ved Fagskolen Kristiania og har derav erfaring med plan og teknisk tegning og kan bistå i prosjekter knyttet til byggesak.
Tidligere arbeidserfaring med flere år i administrasjon og support til ingeniøravdelingen i Aker Solution AS.

Ine Askevold Hansen
Arealplanlegger/ Arkeolog
T: 922 36 673
ine@a-stab.no

Ine er arealplanlegger/ arkeolog med master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer. Som feltleder har hun hatt ansvaret for prosjektledelse og prosjektadministrasjon av kulturminneregistreringer (forundersøkelser) i felt, samt innmålingsarbeid.
Ine er videre utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene arealplanlegging, vei- og sykkelplanlegging, byutvikling og transformasjon av tettstedsområder.
Ine jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter og stedsanalyser for detaljreguleringsplaner. Hun utarbeider også kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser som kommuner krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker.

Trine

Trine Farsund Sjursen
Arealplanlegger
T: 468 40 898
trine@a-stab.no

Trine jobber som arealplanlegger i planavdelingen. Hun utdannet seg som byggingeniør med fokus på plan, miljø og infrastruktur i 2018, og fullførte masterutdanningen Areal og eiendom i 2020. Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på samordnet transport- og arealplanlegging. Masteroppgaven hennes handlet om hvordan man kan få flere til å gå mer i hverdagen, og mobilitet er hun særlig opptatt av. Ved siden av jobben er hun engasjert i lokalsamfunnet, hvor hun bidrar til å gjøre Laksevåg til et bedre sted å bo.

Anna

Anna Skogen Holst
Arealplanlegger
T: 950 93 994

anna@a-stab.no

Anna fullførte masterutdanningen Areal og Eiendom i 2022 fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), avd. Bergen. Hun har også fullført en bachelorgrad fra Landmåling og Eiendomsdesign våren 2019 (HVL). Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på arealplanlegging, vegplanlegging og byutvikling.
Anna har mange års erfaring fra serviceyrket, dette har gitt henne gode egenskaper innen kundebehandling. Hun har også noe erfaring som eiendomslandmåler.
Anna jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter for reguleringsplaner.
Som nyutdannet er Anna svært motivert for å bruke sin kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen arealplanlegging.

Jeppe

Jeppe Hofdahl Foldberg
Prosjektingeniør VA
T: 476 71 735
jeppe@a-stab.no

Jeppeer utdannet Diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur med spesialisering i Forsyning og Miljø ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). På DTU jobbet Jeppe i løpet av studietiden som hjelpelærer i en rekke fag innenfor bl.a. miljø, VA og klimatilpasning. Jeppe har tidligere utdannelses- og arbeidserfaring som styrmann og friluftsveileder, som har gitt ham sterke kompetanser innenfor samarbeid, ledelse og selvstendighet.
Jeppe har skrevet avgangsprosjekt for COWI A/S innenfor VA med fokus på urban klimatilpasning heriblant hydraulisk modellering, flomvurdering og lokal overvannsdisponering. Jeppe har tidligere jobbet hos MOE Rådgivende Ingeniører i København i avdeling for Avløp og Klima.
Jeppe startet i 2021 som prosjektingeniør VA hos A/STAB.

Martine

Martine Sønstabø Mjelstad
Prosjektingeniør VA
T: 942 83 540
martine@a-stab.no

Martine er utdannet byggingeniør fra Oslomet - storbyuniversitetet våren 2021. Her tok hun studieretningen teknisk planlegging hvor fokuset var inn mot vann- og miljøteknikk, veg- og arealplanlegging samt bærekraftig byutvikling. Fra tidligere har Martine studert både ledelsesfag og journalistikk. Gjennom sin varierte studiebakgrunn har hun opparbeidet seg varierte ferdigheter og kunnskap, samt fått erfaring innen blant annet ledelse og samarbeid.
I A/STAB er Martine ansatt som prosjektingeniør VA. Martine er nysgjerrig, og ønsker stadig å utvikle seg og tilegne mer kunnskap innen vann -og avløpsfaget.

Katrine Jensen
Prosjektingeniør VEI
T: 915 84 697
katrine@a-stab.no

Katrine er utdannet som ingeniør ved Høyskolen i Bergen i 2017, studieretning bygg og anlegg. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene prosjektutvikling, byggeledelse, arealplanplanlegging, vei og VA prosjektering med utvidet spisskompetanse innenfor teknisk veiplanlegging. Hun har videre god kompetanse innen 3D visualisering av vei og arealplanprosjekter. Bacheloroppgaven ble skrevet for Norconsult AS hvor det ble levert et omfattende reguleringsplanforslag for en vegstrekning langs Fv6 i Sveio kommune. Katrine har parallelt med utdanningen jobbet med markedsføring av boliger, energiberegninger, eiendomsutvikling og byggesak i Bøe & Lepsøy Utbygging.

Monica

Monica Todne Haldorsen
Faglig leder byggesak
T: 48058471
mth@a-stab.no

Monica er utdannet energiingeniør ved Høyskolen i Bergen. Hun har flere års erfaring som byggesaksbehandler i Bergen kommune, hvor hun har opparbeidet seg god kjennskap til behandling av byggesaker og SØK byggesaker, med tilhørende kjennskap til lover og forskrifter, spesielt plan- og bygningsloven, saksforskriften (SAK 10) og byggteknisk forskrift (TEK 17). Som byggesaksbehandler i kommunen har hun kontrollert at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt i både små og større komplekse byggesaker. Hun har fulgt sakene fra mottakskontroll til førstegangs vedtak, gjennom igangsettingstillatelser og brukstillatelser, og helt til sakene avsluttes med ferdigattest.
I A/STAB har Monica rollen som Byggesaksrådgiver, og i byggesaker har hun som ansvarlig søker ansvar for hele byggesøknadsprosessen, fra A til Å.

Maria

Maria Kongestøl
Jurist/ Faglig leder eiendomsutvikling
T: 95870305

maria@a-stab.no

Maria er utdannet jurist med master i rettsvitenskap (2012), og videreutdanning i planrett (2018), fra Universitetet i Bergen.
Maria har jobbet med fast eiendom siden 2012, og har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun startet sin karriere med salg av fast eiendom i det private markedet, før hun deretter gikk over til offentlig forvaltning. Maria jobbet som juridisk rådgiver for rådmannen i Osterøy kommune, der arbeid med utbyggingsavtaler stod helt sentralt. I tillegg var Maria leder for Teknisk Forvaltning i kommunen, hvilket bestod av avdelingene byggesak, landbruk, kart og oppmåling.
Etter flere år i Osterøy kommune gikk Maria over til det private næringsliv. Hun ble ansatt i Rambøll for å få på plass en ny avdeling for eiendoms jus i Bergen. Avdelingen kom raskt i full drift, og Maria bistod både offentlige og private kunder med plan- og bygningsrett, grunnerverv, utbyggingsavtaler, og generell juridisk rådgivning i tilknytning til eiendomsutvikling.
Maria startet som faglig leder for Eiendomsutvikling i A/STAB i 2022.

Elisabeth

Elisabeth Aadland Vaagsbø
Juridisk rådgiver eiendomsutvikling
T: 960 04 394
elisabeth@a-stab.no

Elisabeth er utdannet jurist fra UiB våren 2013. I Austevoll kommune var hun plankonsulent, byggesaksbehandler og leder for plan- og byggesaksavdelingen til mai 2015.

Hun arbeidet blant annet med kommune-/område-/detaljreguleringsplaner, politiske saksfremlegg, bygge- og fradelingsaker, dispensasjoner, klagesaker, uttaler til akvakultursøknader/rettsaker, overføring av eiendommer, juridisk rådgivning til publikum, meklingsmøter med offentlige etater m.m., i tillegg til ledelse-, personal- og økonomiansvar.

Hos Namsfogden i Bergen var hun namsfullmektig ett år hvor hun blant annet avholdt utleggsforretninger, forberedte saker til tingretten og hadde utstrakt kundebehandling og samarbeid med offentlige etater og private.

I 6 år var hun juridisk seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet hvor hun behandlet saker etter pbl, fvl, akvakulturloven med tilhørende forskrifter m.m., samt bistod Nærings- og fiskeridepartementet med utredninger av regelverk/veiledere.

Hun hadde ansvar for trafikklyssystemet i produksjonsområder, ledet auksjoner av produksjonskapasitet og Akvakulturregisteret, i tillegg til generell saksbehandling (bl.a. visnings-/undervisnings-/slaktemerdtillatelser), klageprosesser og dispensasjoner.

Elisabeth hadde utstrakt juridisk veiledning til Fiskeridirektoratets regioner og fylkeskommuner, publikum, næringen og forskere m.m., samt rådgivning til ulike departement (NFD, KMD, KLD) i tilknytning til plan- og byggesakslovgivningen.

Elisabeth har også erfaring fra shipping og salg-/servicebransjen.

Elisabeth startet i A/STAB april 2022 som juridisk rådgiver på avdeling for eiendomsutvikling.

Andreas

Andreas Rolland
Senior ingeniør/ prosjektleder
T: 916 29 761
ar@a-stab.no

Andreas er utdannet sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk fra NTNU med fordypning innen prosjektledelse og har Bachelor innen militær Bygg- og Anleggsteknikk fra Krigsskolen. I Forsvaret har Andreas tjenestegjort i Ingeniørbataljonen siden 2015 og har erfaring innen anleggsdrift militært, inkludert etablering av skogsvei. I løpet av sine 8 år som yrkesmilitær har han vært innom både vernepliktig og profesjonell avdeling som leder på mildere nivå med ansvar for personell, drift og økonomi.

Mats

Mads Rakner
Prosjektleder
T: 986 35 352
mads@a-stab.no

Mads jobber som prosjektleder i avdelingen for prosjektadministrasjon. Han var ferdig utdannet byggingeniør med retning prosjekt- og byggeledelse ved Høgskulen på Vestlandet i 2020. I løpet av studiet har han hatt en praksis periode hos Bonava Norge, her var han en del av deres prosjekt og byggeledelsesgruppe.
Bacheloroppgaven skrev han i samarbeid med JM Norge med fokus på uheldige forhold på sentrumsnære byggeplasser. I tillegg til bachelorgraden, har han også studert ett år med økonomi ved Fairfield Univeristy i USA, samt bestått koordinatorskolen.

Remi

Remi Meiler
Prosjektleder
T: 911 49 600
remi@a-stab.no

Prosjektleder

Kjetil Frøystein Larsen
Faglig leder brann
T: 909 14 910
kjetil@a-stab.no

Kjetil er faglig leder for brann. Utdannelse er mastergrad i sikkerhetsteknologi fra Universitetet i Bergen fra 2008, og bachelorgrad i prosessteknologi fra Høgskolen i Bergen fra 2006, med masteroppgave som omhandlet områdeklassifisering gass/soneutbredelse.
Brannteknisk kompetanse innen teknisk kartlegging, nybygg, eksisterende bygg, brannkonsept, branntegning, organisatorisk brannvern, brannverndokumentasjon, brannsikker ventilasjon og uavhengig kontroll for bygg i alle risiko- og brannklasser. Kjetil bistår også våre kunder ifm. teknisk sikkerhet, herunder blant annet risikovurderinger og farlig stoff/storulykkeforskriften.
Kjetil er A/STABs representant i RIF ekspertgruppe brannteknikk. Tidligere arbeidserfaring er innenfor risikoanalyse, teknisk sikkerhet og vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter on- og offshore for hhv. GexCon og Aker Solutions.

Trygve

Trygve Conradi
Brannrådgiver
T: 951 34 535
trygve@a-stab.no

Trygve er en svært engasjert og motiverende brannrådgiver, som bidrar med kreative løsninger og faglig tyngde. Spesielt fremheves hans spisskompetanse innen brannsikker ventilasjon. Trygve er utdannet siv.ing., og har vært brannsjef både i Bergen og i Drammen, samt brannrådgiver i flere foretak. Conradi AS var første brannrådgiver i Norge med sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse. I sin snart 50 års arbeidskarriere har han også gjennomført omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet innen brannvern, samt vært brannteknisk sakkyndig eller meddommer i en rekke sivile saker og straffesaker. Trygve begynte i A/STAB i 2018, og utfører blant annet uavhengige kontroller av brannkonsept, men også oppdrag som brannombud https://a-stab.no/drift/brannvern/#brannombud

Monica

Monica Toft
Branningeniør
T: 976 40 041
monica.toft@a-stab.no

Monica er nyutdannet branningeniør ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Haugesund i 2018.Bacheloroppgaven ble skrevet for Hydro Aluminium på Karmøy, og omhandlet dimensjonering av industrivern. Monica har fra tidligere lang arbeidserfaring fra den maritime næringen, og innen salg og kundebehandling. Hun arbeider som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både nybygg og eksisterende bygg. Hun ønsker å tenke utenfor boksen, og er stadig på utkikk etter nye måter å gjøre ting bedre på.

Marius

Marius Hakvåg Gåsø
Branningeniør
T: 986 00 270
marius@a-stab.no

Marius er utdannet branningeniør. Han fullførte sin Bachelorgrad ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Haugesund i 2018. I 2019 ble han uteksaminert fra EAE Business School i Barcelona med graden Master i Internasjonal Business. Fra 2013 til 2014 gjennomførte han førstegangstjeneste som Brannvernassistent ved Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.
Marius har, som følge av sin utdanningskombinasjon, tilegnet seg betydelig kunnskap og ferdighet, og er ikke redd for å påta seg nye utfordringer. Han arbeider som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både nye og eksisterende bygg.
I tillegg påbegynte han i 2021 en mastergrad innenfor brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet som han nå tar på deltid ved siden av jobben.

Kim

Kim Ledahl
Brannrådgiver
T: 995 54 940
kim@a-stab.no

Kim jobber som brannrådgiver i brannavdelingen.

Han har utdannelse som Byggmester i tømrerfaget og er i tillegg BMTF sertifisert takstmann.

Kim har over 10 års arbeidserfaring innen brannsikring og brannvern, og har blant annet jobbet som prosjektansvarlig og daglig leder ved Bratex AS.
I bakgrunn har han også erfaring fra utførende arbeid som brannmontør.
Kim sin spisskompetanse er passiv brannsikring av eksisterende- og nybygg, og hans erfaring med brannsikring av byggverk i praksis er en styrke han har med seg inn i rollen som brannrådgiver.

Kim har god produktteknisk kunnskap, liker å tenke utenfor boksen og har et stort ønske om å heve bransjestandarden for brannsikring på Vestlandet.

Erica

Erica Lucia Thunes Hauge
Branningeniør
T: 417 69 119
erica@a-stab.no

Erica er utdannet branningeniør ved Høyskolen på Vestlandet (HVL), avd. Haugesund i 2022. Hun har tidligere arbeidserfaring innenfor salg og kundeservice hos Victoria AS, der god kundebehandling var høyt prioritert. Fra 2017-2018 gjennomførte hun førstegangstjeneste ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Hun jobber som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både eksisterende og nye bygg. Erica er motivert og ønsker bruke hennes kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen rådgivning og prosjektering.

Joachim Wollertsen
Brannrådgiver
T: 459 11 186
E-post: jw@a-stab.no