KONTAKT OSS

Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

Knut Hjertholm
Partner / Daglig leder
T: 90 14 12 77
knut@a-stab.no

Knut er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.

Gaute Baarøy
Partner/ Avdelingsleder plan
T: 412 08 335
gaute@a-stab.no

Gaute er sivilingeniør i samfunnssikkerhet og ingeniør i teknisk planlegging fra UIS, og har bred arbeidserfaring fra konsulentbransjen, Statens vegvesen og entreprenørbransjen. Gaute kom til A/STAB i 2012 og jobbet før det som prosjektleder i planfirmaet Opus Bergen AS, hvor han også var partner.
Gaute har jobbet med alt fra praktisk entreprenørarbeid til arealplanlegging, utredninger/analyser, veg/ VA-planlegging og landmåling. Gautes spesialkompetanse er utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende utredninger samt veiplanlegging.

Roger Broderstad
Partner/ Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.

Andreas Tungvåg
Partner/ Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.

Espen Krokeide
Avdelingsleder infrastruktur
T: 993 87 017
E-post: espen@a-stab.no

Espen er utdannet Sivilingeniør, Energi og Miljø ved NTNU Trondheim ved siden av deltidsjobb som i studentassistent i en rekke fag. Espen har et særs godt vitnemål fra NTNU og lærte som studentassistent mye om faglig problemløsning og veiledning/engasjement.
Espen fungerte som patruljefører i tjenesten i Garnisonen i Sør-Varanger. I løpet av tiden i Forsvaret ervervet Espen seg bred erfaring innen personrelasjon og ledelse av mennesker, drift og styring av en patrulje. Dette førte til tildeling av RAM-prisen – årets grensejeger.
Startet i 2016 som prosjektingeniør VA i Multiconsult og tok raskt steget til å bli både disiplin- og oppdragsleder hvor han hadde ansvaret for fremdrift, kvalitet og kundetilfredshet.
I 2021 startet Espen som avdelingsleder for Infrastruktur i A/STAB. Han har ansvaret for prosjektporteføljen innen Infrastruktur, i tillegg til at han prosjekterer VA, både i tidlig fase og i byggefase.

Magnus Meinert
Arealplanlegger
T: 922 43 440
magnus@a-stab.no

Magnus er utdannet arealplanlegger fra Høgskulen på Vestlandet, med spesialisering innenfor arealplanlegging og byutvikling. Fra arbeidet med masteroppgaven har Magnus sett på barn og barnefamiliers bruk av nærmiljøet, og videre sammenlignet dette mot områdets fysiske utforming og organisering. Konklusjonene fra masteroppgaven er interessante sett i lys av dagens krav til fortetting og press på arealer. Arbeidet viser at gode nærmiljøer kan kombineres med høy tetthet gjennom god og helhetlig planlegging.

På bachelornivå har Magnus en grad i naturgeografi, med særlig fokus på prosesser som former landskapet og kartografi. Bakgrunnen fra naturgeografi er nyttig i arealplanlegging, og gir stor forståelse for hvordan et landskap har blitt til, og eventuelle implikasjoner det kan ha for planleggingen av et område.

Fra tidligere har Magnus erfaring fra rådgiving og utarbeiding av byggesøknader for boliger, fritids- og næringsbebyggelse. Magnus har også flere års erfaring med salg og detaljhandel både i privat- og proffmarkedet.

Ine Askevold Hansen
Arealplanlegger/ Arkeolog
T: 922 36 673
E-post: ine@a-stab.no

Ine er arealplanlegger/ arkeolog med master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer. Som feltleder har hun hatt ansvaret for prosjektledelse og prosjektadministrasjon av kulturminneregistreringer (forundersøkelser) i felt, samt innmålingsarbeid.
Ine er videre utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene arealplanlegging, vei- og sykkelplanlegging, byutvikling og transformasjon av tettstedsområder.
Ine jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter og stedsanalyser for detaljreguleringsplaner. Hun utarbeider også kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser som kommuner krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker.

Trine Farsund Sjursen
Arealplanlegger
T: 468 40 898
E-post: trine@a-stab.no

Trine jobber som arealplanlegger i planavdelingen. Hun utdannet seg som byggingeniør med fokus på plan, miljø og infrastruktur i 2018, og fullførte masterutdanningen Areal og eiendom i 2020. Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på samordnet transport- og arealplanlegging. Masteroppgaven hennes handlet om hvordan man kan få flere til å gå mer i hverdagen, og mobilitet er hun særlig opptatt av. Ved siden av jobben er hun engasjert i lokalsamfunnet, hvor hun bidrar til å gjøre Laksevåg til et bedre sted å bo.

Jeppe Hofdahl Foldberg
Prosjektingeniør VA
T: +45 61 67 63 86
jeppe@a-stab.no

Jeppe er utdannet Diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur med spesialisering i Forsyning og Miljø ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). På DTU jobbet Jeppe i løpet av studietiden som hjelpelærer i en rekke fag innenfor bl.a. miljø, VA og klimatilpasning. Jeppe har tidligere utdannelses- og arbeidserfaring som styrmann og friluftsveileder, som har gitt ham sterke kompetanser innenfor samarbeid, ledelse og selvstendighet.
Jeppe har skrevet avgangsprosjekt for COWI A/S innenfor VA med fokus på urban klimatilpasning heriblant hydraulisk modellering, flomvurdering og lokal overvannsdisponering. Jeppe har tidligere jobbet hos MOE Rådgivende Ingeniører i København i avdeling for Avløp og Klima.
Jeppe startet i 2021 som prosjektingeniør VA hos A/STAB.

Martine Sønstabø Mjelstad
Prosjektingeniør VA
T: 942 83 540
E-post: martine@a-stab.no

Martineer utdannet byggingeniør fra Oslomet - storbyuniversitetet våren 2021. Her tok hun studieretningen teknisk planlegging hvor fokuset var inn mot vann- og miljøteknikk, veg- og arealplanlegging samt bærekraftig byutvikling. Fra tidligere har Martine studert både ledelsesfag og journalistikk. Gjennom sin varierte studiebakgrunn har hun opparbeidet seg varierte ferdigheter og kunnskap, samt fått erfaring innen blant annet ledelse og samarbeid.
I A/STAB er Martine ansatt som prosjektingeniør VA. Martine er nysgjerrig, og ønsker stadig å utvikle seg og tilegne mer kunnskap innen vann -og avløpsfaget.

Katrine Jensen
Prosjektingeniør VEI
T: 915 84 697
katrine@a-stab.no

Katrine er utdannet som ingeniør ved Høyskolen i Bergen i 2017, studieretning bygg og anlegg. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene prosjektutvikling, byggeledelse, arealplanplanlegging, vei og VA prosjektering med utvidet spisskompetanse innenfor teknisk veiplanlegging. Hun har videre god kompetanse innen 3D visualisering av vei og arealplanprosjekter. Bacheloroppgaven ble skrevet for Norconsult AS hvor det ble levert et omfattende reguleringsplanforslag for en vegstrekning langs Fv6 i Sveio kommune. Katrine har parallelt med utdanningen jobbet med markedsføring av boliger, energiberegninger, eiendomsutvikling og byggesak i Bøe & Lepsøy Utbygging.

Peter Nowakowski
Prosjektingeniør VA
T: 958 11 136
peter@a-stab.no

Peter er utdannet ingeniør innen Miljøteknikk – Sanitære Installasjoner og Nettverk ved Teknisk Universitet i Koszalin, Polen. Utdanningen omfatter fagkompetanse innen:
VA-infrastruktur: vannbehandling, vannforsyning, fjernvarme, avløpssystemer (spillvann og overvann) og renseanlegg.
VVS installasjoner: forbruk/slokkevann, sanitær, oppvarming, ventilasjon og trykkluft.
Miljøteknikk: hydrologi, grunnhydrologi, vannkjemi.
Han har bred arbeidserfaring innen både planlegging og praktisk utførelse. Besitter yrkeserfaring i spekteret fra rørlegger til anleggsleder innen VA/VVS entrepriser. I tillegg til dette, har han prosjekteringserfaring innen VA-infrastruktur og VVS-installasjoner fra rådgivende firmaer. Spisskompetanse ligger innen konseptplanlegging, prosjektering av krevende VA-anlegg i tett bebyggelse, løsning av utfordrende tekniske problemstillinger, innovative tilnærminger og optimalisering av tiltaksløsninger.

Ellen Høysæter-Fjelddalen
Faglig leder eiendomsutvikling / Jurist
T: 901 96 356
E-post: ellen@a-stab.no

Ellen er utdannet jurist ved UiB og har siden 2012 jobbet innenfor eiendomsfeltet i både privat og offentlig sektor. Ellen arbeidet flere år med salg av fast eiendom, før hun i 2015 begynte som leder for plan- og byggesaksetaten i Austevoll kommune. Deretter arbeidet Ellen som advokatfullmektig, og senere som advokat, i Advokatfirmaet Pind hvor hun bistod private og offentlige kunder i saker knyttet til plan- og byggesak, forvaltningsrett og andre tilgrensende rettsområder innenfor eiendomsfeltet. Hun har solid kjennskap til prosessene med eiendomsutvikling fra A til Å, blant annet fra mulighetsstudier, planarbeid, utbyggingsavtaler, dispensasjonssaker, klageprosesser, fradeling- og byggesaker.


Monica Todne Haldorsen
Byggesaksrådgiver
T: 48058471
E-post: mth@a-stab.no


Monica er utdannet energiingeniør ved Høyskolen i Bergen. Hun har flere års erfaring som byggesaksbehandler i Bergen kommune, hvor hun har opparbeidet seg god kjennskap til behandling av byggesaker og SØK byggesaker, med tilhørende kjennskap til lover og forskrifter, spesielt plan- og bygningsloven, saksforskriften (SAK 10) og byggteknisk forskrift (TEK 17). Som byggesaksbehandler i kommunen har hun kontrollert at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt i både små og større komplekse byggesaker. Hun har fulgt sakene fra mottakskontroll til førstegangs vedtak, gjennom igangsettingstillatelser og brukstillatelser, og helt til sakene avsluttes med ferdigattest.
I A/STAB har Monica rollen som Byggesaksrådgiver, og i byggesaker har hun som ansvarlig søker ansvar for hele byggesøknadsprosessen, fra A til Å.

Andreas Rolland
Prosjektleder
T: 916 29 761
ar@a-stab.no

Andreas er utdannet sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk fra NTNU med fordypning innen prosjektledelse og har Bachelor innen militær Bygg- og Anleggsteknikk fra Krigsskolen. I Forsvaret har Andreas tjenestegjort i Ingeniørbataljonen siden 2015 og har erfaring innen anleggsdrift militært, inkludert etablering av skogsvei. I løpet av sine 8 år som yrkesmilitær har han vært innom både vernepliktig og profesjonell avdeling som leder på mildere nivå med ansvar for personell, drift og økonomi.

Kjetil Frøystein Larsen
Faglig leder brann
T: 909 14 910
kjetil@a-stab.no

Kjetil har mastergrad i sikkerhetsteknologi fra Universitetet i Bergen fra 2008, og bachelorgrad i prosessteknologi fra Høgskolen i Bergen fra 2006. Masteroppgaven ble skrevet for GexCon og omhandlet områdeklassifisering med FLACS (CFD)/eksplosjonssoneutbredelse. Etter endt utdanning startet Kjetil i jobb i GexCon, hovedsakelig med risikoanalyser og simuleringer, og fra denne erfaringen har han detaljkunnskap om metodikker og akseptkriterier.
Kjetil arbeidet deretter i Aker Solutions MMO AS med oppgaver primært innenfor vedlikehold og modifikasjon, herunder, brann og gass (B&G), installasjon, livbåt, helikopterdekk, rømning og arbeidsmiljø, samt analyseledelse, og fra denne erfaringen har han detaljkunnskap om systematikk i prosjektarbeid og gruppeledelse.

Trygve Conradi
Brannrådgiver
T: 951 34 535
trygve@a-stab.no

Trygve er en svært engasjert og motiverende brannrådgiver, som bidrar med kreative løsninger og faglig tyngde. Spesielt fremheves hans spisskompetanse innen brannsikker ventilasjon. Trygve er utdannet siv.ing., og har vært brannsjef både i Bergen og i Drammen, samt brannrådgiver i flere foretak. Conradi AS var første brannrådgiver i Norge med sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse. I sin snart 50 års arbeidskarriere har han også gjennomført omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet innen brannvern, samt vært brannteknisk sakkyndig eller meddommer i en rekke sivile saker og straffesaker. Trygve begynte i A/STAB i 2018, og utfører blant annet uavhengige kontroller av brannkonsept, men også oppdrag som brannombud https://a-stab.no/drift/brannvern/#brannombud

Monica Toft
Branningeniør
T: 976 40 041
monica.toft@a-stab.no

Monica er nyutdannet branningeniør ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Haugesund i 2018.Bacheloroppgaven ble skrevet for Hydro Aluminium på Karmøy, og omhandlet dimensjonering av industrivern. Monica har fra tidligere lang arbeidserfaring fra den maritime næringen, og innen salg og kundebehandling. Hun arbeider som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både nybygg og eksisterende bygg. Hun ønsker å tenke utenfor boksen, og er stadig på utkikk etter nye måter å gjøre ting bedre på.

Marius Hakvåg Gåsø
Branningeniør
T: 986 00 270
marius@a-stab.no

Marius er utdannet branningeniør. Han fullførte sin Bachelorgrad ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Haugesund i 2018. I 2019 ble han uteksaminert fra EAE Business School i Barcelona med graden Master i Internasjonal Business. Fra 2013 til 2014 gjennomførte han førstegangstjeneste som Brannvernassistent ved Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.

Marius har, som følge av sin utdanningskombinasjon, tilegnet seg betydelig kunnskap og ferdighet, og er ikke redd for å påta seg nye utfordringer. Han arbeider som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både nye og eksisterende bygg.

Kristine Heltzer Hjertholm
HR-ansvarlig
T: 980 71 070
kristine@a-stab.no

Kristine er utdannet interiørdesigner ved Høyskolen Kristiania og har erfaring med plan og teknisk tegning. Hun har også lang arbeidserfaring innen salg og kundebehandling. Jobbet flere år i Aker Solutions AS der hun blant annet var tett på ingeniøravdelingen og arbeidet med systemadministrasjon, intern og ekstern kommunikasjon og trainee/ studenter. Kristine har bred erfaring fra administrasjon, der hun har bidratt med blant annet utarbeidelse av interne retningslinjer, som kundeansvarlig for underleverandører på FM markedet, prosjektplanlegging og profilering av firma. Kristine studerer i dag til en bachelorgrad i HR- og personalledelse ved Høyskolen Kristiania.