2024, Kunngjøringer, Uncategorized

Kunngjøring Smalhushaugen næringsområde

 

JUSTERT PLANFORSLAG TIL BEGRENSET HØRING:

Ytrebygda. Gnr. 107 bnr. 26 mfl. Smalhushaugen næringsområde. Nasjonal arealplan-ID 4601_65780000.

Det vises til planforslag som var til offentlig ettersyn 12.12.2019 – 28.01.2020. Planforslaget er tilgjengelig på Bergen kommune sitt digitale planregister www.arealplaner.no.

Etter offentlig ettersyn er det gjort justeringer på planområdets avgrensing. Plan- og bygningsetaten krever da begrenset høring for berørte parter. Tidligere innkomne uttalelser og merknader vil følge saken til politisk behandling. Ved eventuell uttalelse/merknad bes partene derfor begrense seg til uttalelse vedrørende de konkrete endringene.

Forslagsstiller er Pallas AS. A/STAB er utførende konsulent for planleggingen. Planområdet er ca. 38 daa.

For informasjon om hva som er endret etter offentlig ettersyn, se «Høringsbrev». Gjeldende planområde er avgrenset som vist på «Plankart».

Innspill til begrenset varsel

De som har krav på skriftlig varsel om begrenset høring er varslet direkte med brev.

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til ine@a-stab.no, eller per post til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun. Merknadsfristen er satt til 19.04.2024. Merknader til dette varselet skal kun gjelde endringer etter offentlig ettersyn. Tidligere innsendte merknader er gjennomgått i merknadsskjema som følger saken.

Alle mottatte dokumenter blir vurdert av plankonsulent og sendt til kommunen.

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt Ine Askevold Hansen i A/STAB AS, tlf. 922 36 673.

Høringsbrev

Plankart

 

Ine Askevold Hansen
Arealplanlegger/ Arkeolog
T: 922 36 673
ine@a-stab.no

Ine er arealplanlegger/ arkeolog med master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer. Som feltleder har hun hatt ansvaret for prosjektledelse og prosjektadministrasjon av kulturminneregistreringer (forundersøkelser) i felt, samt innmålingsarbeid.
Ine er videre utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene arealplanlegging, vei- og sykkelplanlegging, byutvikling og transformasjon av tettstedsområder.
Ine jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter og stedsanalyser for detaljreguleringsplaner. Hun utarbeider også kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser som kommuner krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker.