BRANNVERN

A/STAB tilbyr bistand i arbeidet med brannvernforvaltning.

Denne bistanden omfatter dokumentasjon for ivaretakelse av pålagte oppgaver iht. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, herunder Forskrift om brannforebygging.

sha-koordinering

VÅRE TJENESTER

A/STAB gir nødvendig bistand slik at eier sikrer seg alle forpliktelser iht. gjeldende lover og forskrifter. Vi sikrer også at eier får nødvendig hjelp og grunnlag til å fatte beslutninger for drift av brannvernarbeidet.

Dette omfatter:

 • Å delta ved tilsyn fra det stedlige brannvesen.
 • Overordnet tilstandsrapport av objektet/bygget.
 • Kontroll av egenkontrollarbeidet og branntegninger.
 • Kontroll av leiebrannvernrepresentanter og avtalefestet leietakers plikter.
 • Brannvernopplæring / kurs / e-læringskurs som kan skreddersys.
 • Brannøvelser; omfang av vår bistand tilpasses behovet og nivået på brannvernet, fra realistiske øvelser med røykmaskin til enkle brannøvelser med fokus på evakuering.
 • Utarbeide øvelsesplan med overordnede angivelser av antall og type brannøvelser i objektet.
 • Branndokumentasjon / brannvernforvaltning
 • Evakueringsplaner
 • Rømningsplaner

Vi tilbyr totalpakker med brannvernforvaltning og skybasert branndokumentasjon via probrann.no: https://probrann.no/

Brannvernforvaltningsavtalen sikrer at huseiers og leietakers forpliktelser til brannsikring ivaretas. https://www.estatevest.no/brannvern-i-praksis/

Et brannalarmanlegg med hyppige feilalarmer medfører at tilliten til anlegget ødelegges og således at brannsikkerheten reduseres. I tillegg kommer alle negative følgekonsekvenser som tapt produksjon, tapt salg, tapt søvn osv. Vi utarbeider en plan for alarmorganisering for å redusere antall feilalarmer. Det betyr at man tilrettelegger for å kunne undersøke hvorvidt det faktisk er en reell brann i området hvor detektor er utløst i, og derav har mulighet avstille eller tilbakestille alarm.  Videre sikrer en aktiv alarmorganisering iverksetting av både tekniske og organisatoriske tiltak beskrevet i evakueringsplanen.

Har du mottatt et brannteknisk pålegg eller krav som du synes er uklart eller virker ulogisk ….. er det ikke usannsynlig at det er akkurat det; ULOGISK og ofte uhjemlet. Brannombudet skal man kunne søke brannteknisk bistand hos.

Trygve Conradi tar oppdraget som brannombud. Han er utdannet siv.ing. og har arbeidet innen brannfaget over 40 år, som leder av brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen og senere brannsjef samme sted og noen år innimellom som brannsjef i Drammen og Lier, og deretter som brannrådgiver i mange år.

Han er kunnskapsrik, erfaren, uredd, fristilt og uavhengig overfor offentlige og private brannvernaktører.

  • Brannteknisk tilstandsrapport som klart definerer hva som er absolutte minimumskrav for brannteknisk oppgradering i henhold til oppgraderingsplikten i Forebyggendeforskriftens §8, samt spesifiserer anbefalte tiltak ut over minimumsnivå («kan/bør»-tiltak, som vil tilfredsstille dagens byggeforskrift).
  • Rapporten presenterer løsningsforslag for utbedring av branntekniske feil og mangler som registreres.
  • Se for øvrig: Betydelig etterslep når det gjelder brannsikkerhet i eksisterende bygg – Estate Vest

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
brann@a-stab.no

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.