BRANNTEKNISK PROSJEKTERING

Vi har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 3.

Som RIBr er vårt hovedfokus å finne de optimale branntekniske løsningene. Dette gjør vi i tett samarbeid med kundene.

Vi tilbyr VA rammeplan

VÅRE TJENESTER

Jobben gjør vi basert på kost/nyttevurderinger, funksjonalitet, robusthet og andre flerfaglige tilpasninger til hvert enkelt prosjekt, verifisert mot funksjonskrav i TEK.

Våre brannrådgivere tilbyr alle relevante leveranser innen RIBr-faget, helt fra tidlig skissefase med mulighetsstudier til branndokumentasjon ved overtakelse/bruksfase.

Vi skreddersyr det optimale brannsikringskonseptet. Vi har tiltaksklasse 3 og kan dokumentere kostnads- og plassbesparende løsninger for blant annet brannsikker ventilasjon:

Optimal brannsikring av ventilasjonsanlegg

Sentral godkjenning for tiltaksklasse 3.

Uavhengig kontroll av brannkonsept (UKPR) og utførelse brannsikkerhet (KUT), sentral godkjenning for tiltaksklasse 3.

Vi utfører raskt og effektivt kontroll av brannkonsept og kontroll av utførelse brannsikkerhet.

Vi i A/STAB utfører regelmessig oppdrag innenfor teknisk sikkerhet, som er en integrert del av brannavdelingen vår. Vi utfører både kvalitative og kvantitative oppdrag, samt prosjektledelse/oppfølging ifm. for ivaretakelse av myndighetskrav. Herunder dokumentasjon for godkjenninger fra DSB knyttet til brann- og eksplosjonsfarlig vare.

Vi bistår også med teknisk risikovurdering ved integrering av ny energiteknologi med eksempelvis hydrogen, solceller og batterier, samt eksplosjonssikring av kunstgjødsel, trafosikring etc.

Leveranser

 • Beredskap og industrivern
 • Risikovurdering og -analyse

Prosessikkerhet
Brannteknikk

 • Regulatoriske myndighetskrav

Storulykke
Farlig stoff
Eksplosjonsverndokument
Sikringssone og sikkerhetsavstander
Oppbevaring av farlig stoff

 • ATEX
 • HMS og internkontrollforskriften
 • Sikringsrisiko og tilsiktet uønsket handling
 • Tredjepartsverifikasjon

Ta kontakt med faglig leder Kjetil Frøystein Larsen eller avdelingsleder Andreas Tungvåg for et innledende møte og tilbud på bistand.

Vi tilbyr alle relevante risikoanalyser innen brann- og eksplosjonssikring:

 • Transformator/nettstasjon i bygg
 • Gassinstallasjon
 • Brannklasse 4

Vi tilbyr relevante leveranser knyttet til håndtering og oppbevaring av brannfarlig vare/farlig stoff, herunder:

 • Risikoanalyser
 • Eksplosjonssikring/eksplosjonsverndokument
 • Storulykkeforskriften
 • Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver
 • Beredskapsplaner
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Internkontrollforskriften
 • Arealmessige begrensninger/utbredelse

Vi gjennomfører jevnlig brannteknisk DD ifm. kjøp og salg av eiendom. I tilfellene vi er på kjøpersiden av eiendomstransaksjoner registrerer vi branntekniske feil og mangler ved eiendommen ift. myndighetskravene. Når vi er rådgiver på selgersiden bistår vi med å lukke branntekniske feil og mangler på optimalt vis.

Vi tilbyr totalpakker med brannvernforvaltning og skybasert branndokumentasjon via probrann.no: https://probrann.no/

Det er normalt flere alternative brannsikringsstrategier. Vårt mål er å skreddersy branntekniske løsninger slik at den totalt sett mest optimale løsningen legges til grunn. Vi bidrar helt fra tidlig skissefase til og med bruksfase.

Normalt har byggherre stor nytte av at vi verifiserer hvorvidt utførende sin leveranse ivaretar påkrevet brannsikkerhet. Dette spesielt ifm. overtakelsesforretning, slik at branntekniske feil og mangler lukes bort før overtakelse.

Branntekniske mulighetsstudier i forhold til bruksendring av eksisterende bygg og nybygg. Herunder er det relevant å avklare overordnede branntekniske premisser, slik som avstand mellom byggverk, slokkevannsforsyning, brannseksjonering / sprinkling etc.

Brannkonsept hos A/Stab

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
brann@a-stab.no

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.