DRIFT

Bygninger er normalt under konstant endring, noe som krever både bygningsmessig og forskriftsmessig kompetanse. A/STAB har bred erfaring fra drift av bygningsmasse og er således godt skikket til å ta vare på bygget ditt.

FDV-SYSTEM

Vi tilbyr et egenutviklet, skybasert system for branndokumentasjon og brannvernopplæring. Les mer på www.PROBRANN.no

I rollen som ansvarlig søker sørger vi for at byggherre mottar FDV-dokumentasjon.

BRANNVERN

A/STAB tilbyr bistand i arbeidet med brannvernforvaltning.

Denne bistanden omfatter dokumentasjon for ivaretakelse av pålagte oppgaver iht. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, herunder Forskrift om brannforebygging.

OMBYGGING

Vi bistår med prosjekt-, byggeledelse og SHA-koordinering ifm. leietakertilpasninger, brannteknisk oppgradering eller generelle ombygginger.

ENERGISERTIFISERING

Energiberegning er en viktig del av prosjektering av bygg.

Om du skal føre opp en ny bygning eller har behov for å dokumentere at eksisterende bygg overholder u-verdi-kravene i Teknisk Forskrift, trenger du en varmetapsberegning. Denne gir deg kontroll og dokumentasjon på om tiltakene tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift.

En varmetapsberegning gir kontroll og dokumentasjon på om tiltaket tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift. Vi har kunnskap og programmer og vi kan hjelpe deg med beregningen.

TILSTANDSRAPPORTER

  • Vurdering av bygningers tilstand med kostnad for oppgradering/istandsettelse.
  • En vurdering av kostnader til fremtidig vedlikehold.
  • Vurdering av tekniske installasjoner og vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.

TEKNISK FORVALTNING

Teknisk forvalters hovedoppgave er å ivareta gårdeiers ansvar og plikter i eiendommene. Samtidig bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen. Forvalter skal også overvåke lover og regler som kan påvirke deres ansvar som eier av eiendommen. A/STAB skal sørge for at den definerte standard på eiendommen blir opprettholdt, til en forutsigbar vedlikeholdskostnad.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Andreas Tungvåg
Partner/ Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.