2024, Kunngjøringer

Kunngjøring Sandslimarka 185

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Ytrebygda. Gnr. 115, Bnr. 220 mfl., Sandslimarka 185, i Bergen kommune, Arealplan-ID: 71520000

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Ytrebygda. Gnr. 115, Bnr. 220 mfl., Sandslimarka 185. Forslagsstiller er Sandslimarka 185 AS, med A/STAB AS som plankonsulent.

Planområdet er avsatt til Byfortettingssone i kommuneplanens arealdel. Innenfor planområdet ligger Sandslimarka 185 (gnr./bnr. 115/220), samt deler av kommunal veg Sandslimarka (gnr./bnr. 115/137), i tillegg til veg- og fortausareal nord, sør og øst for Sandslimarka 185. Planområdet er på 11,4 daa og innledningsvis avgrenset som vist i varselkartet.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere dagens næringsområde til et nytt og attraktivt boligområde. Gjennom transformasjon og gjenbruk av deler av dagens bygningsmasse planlegges det for flere nye volumer med høyde fra fire til sju etasjer. Samlet vil volumene ha en størrelse rundt 10 000 m2, inkludert parkeringskjeller.

Området skal få et grønt preg ved å erstatte eksisterende asfalterte flater med felles uteoppholdsarealer og gangforbindelser på tvers av eiendommen. Dagens parkering- og trafikkareal på eiendommen skal ikke videreføres. Kjøreadkomst til eiendommen vil løses fra nord og eksisterende kjøreadkomst i sør stenges.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som har krav på skriftlig varsel om planoppstart varsles direkte med brev i altinn.no. For mer informasjon henvises det til vår nettside www.a-stab.no via lenken «Kunngjøringer».

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til anna@a-stab.no, eller per post til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun. Merknadsfristen er satt til 03.05.2024. Alle mottatte dokumenter blir håndtert av plankonsulent og videresendes kommunen.

For mer informasjon om planarbeidet kan arealplanlegger Anna Skogen Holst i A/STAB AS kontaktes.

Varselbrev

Varselkart

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Mulighetsstudie

Stedsanalyse

Anna

Anna Skogen Holst
Arealplanlegger
T: 950 93 994

anna@a-stab.no

Anna fullførte masterutdanningen Areal og Eiendom i 2022 fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), avd. Bergen. Hun har også fullført en bachelorgrad fra Landmåling og Eiendomsdesign våren 2019 (HVL). Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på arealplanlegging, vegplanlegging og byutvikling.
Anna har mange års erfaring fra serviceyrket, dette har gitt henne gode egenskaper innen kundebehandling. Hun har også noe erfaring som eiendomslandmåler.
Anna jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter for reguleringsplaner.
Som nyutdannet er Anna svært motivert for å bruke sin kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen arealplanlegging.