2021, Kunngjøringer

Kunngjøring Nordgardsvegen 2021

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FANA, GNR. 40, BNR. 1007 M. FL., NORDGARDSVEGEN SKJOLDPLAN-ID 70300000. 

 I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det 10.07.2020 varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Fana, Gnr. 40, Bnr. 1007 m. fl., Nordgardsvegen Skjold, plan-id: 70300000. Det varsles med dette at planområdet vil utvides som vist på vedlagt varselkart.  

Forslagsstiller er Noreidbrekka Eiendom AS, mens utførende planleggingskonsulent er A/STAB.  

Planområdet er ca. 7 daa og er avgrenset som vist på varslingskart. Planområdet utvides grunnet krav til fremkommelighet for renovasjonsbil. Veg og tilstøtende areal er følgelig inkludert grunnet utbedring av deler av Nordgardsvegen.  

Området er avsatt til ytre fortettingssone i kommuneplanens arealdel. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til konsentrert småhusbebyggelse (BKS) med tilhørende infrastruktur. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.  

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om utvidet plangrense blir varslet direkte med brev.  

Eventuelle merknader eller innspiltil det utvidete planområdet kan sendes skriftlig til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. 

Merknadsfrist er satt til 12.04.2021.

Alle mottatte dokument blir sendt til kommunen sammen med planforslaget. 

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455. 

Varselbrev

Varselkart