VEI, VANN, AVLØP

A/STAB sin avdeling for infrastruktur har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 både for vei, utearealer, landskapsutforming og vannforsynings- og avløpsinstallasjoner.

Våre kvalifiserte medarbeidere tilbyr tjenester innen fagområdene vei, vann- og avløpsteknikk. Samt overvannshåndtering og formvurderinger

Vi tilbyr VA rammeplan

VÅRE TJENESTER

Vi prosjekterer alt fra vei- og overflateplanlegging for boligfelt og næringsområder til rene vei- eller VA-prosjekter i tillegg til forprosjekter og kalkyler.

A/STAB utfører detaljplanlegging av Va-anlegg og veiprosjektering, basert på veimodulen og VA-modulen i Novapoint når vi arbeider med konstruksjon av terrengmodeller og tegningsproduksjon. Vi har sentral godkjenning i den høyeste tiltaksklasse som prosjekterende og kontrollerende.

A/STAB har spisskompetanse på bruk av 3D-verktøy, som benyttes ifm å finne  gode løsninger når vi utfører  VA-planlegging, veg- og gateplanlegging på store og småprosjekt.

I det tverrfaglige samarbeidet mellom avdelingene i A/STAB, bidrar til at vi kan gjennomføre gode vei- og VA-prosjekter som tilfredsstiller alle normer som kreves av både lokale og sentrale myndigheter. A/STAB bistår med søknader for godkjenninger til VA etater, veietater mm.

Vi utfører detaljplanlegging av veiprosjekter, og bruker prosjekteringsverktøyet Novapoint når vi arbeider med konstruksjon av terrengmodeller og tegningsproduksjon. ​

Spisskompetanse på bruk av 3D-verktøy, som benyttes ifm. å finne gode løsninger når vi utfører veg- og gateplanlegging på store og småprosjekt.​

Innenfor veiplanlegging utfører vi følgende tjenester:

 • Konseptutredning (3D visualisering)​
 • Detalj-/reguleringsplan for veier, gater og plasser ​
 • Byggeplan og anbudsdokumenter for vei- og gateprosjektering og parkeringsanlegg.  ​
 • Trafikkanalyser​
 • Trafikkberegninger, trafikkvolum og kryssvurderinger​
 • Avkjørsler, prosjektering og SØK ​
 • Kostnadsoverslag ​

Vi utfører detaljplanlegging av terrengmodeller og tegningsproduksjon, og bruker prosjekteringsverktøyet Novapoint når vi arbeider med av slike oppgaver . ​

Terreng og landskapsutforming omfatter bla. opparbeidelse og planering av grøntanlegg, idrettsanlegg, mindre veier og plasser, legging av dekker med belegningsstein, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse samt natursteinsarbeide.

Spisskompetanse på bruk av 3D-verktøy, som benyttes ifm. å finne gode løsninger når vi utfører veg- og gateplanlegging på store og småprosjekt.​

A/STAB utfører planlegging av transportsystemer, med vurderinger og beskrivelse av konsekvens for miljø og samfunn. Iht plan og bygningsloven og KU-forskriften, samt Rundskriv R-109/14 fra finansdepartementet og Utredningsinstruksen.

Vårt arbeide skal gi grunnlag valg av løsninger der relevante konsekvenser er vurdert opp mor hverandre. Konsekvensanalyser benyttes normalt ifm reguleringsarbeider men også ifm. andre arbeider.

Ifm reguleringsplan beslaglegges det ofte områder som det offentlige trenger for å kunne iverksette planens intensjon og oppgaver.

A/STAB utarbeider grunnervervstegninger (w-tegninger) som viser hvor mye areal de enkelte berørte eiendommer må avse for at planen kan gjennomføres.

Vi benytter normalt retningslinjene i SVV Håndbok R700 for utarbeidelse av W-tegninger.

A/STAB utfører bla oppmålingsforretning ifm bla. fradeling. Der vi målet ut grenser og beskriver grenser, samt rettigheter til fast eiendom ifm. matrikkelrettigheter.

Ifm forbindelse med regulering av tomter, utfører vi terrengmodeller, tomte- og eiendomsmåling, osv.

A/STAB tilbyr tjenester der vi utarbeider beskrivelse av eksisterende og planlagt vann- og avløpsløsning, med tilhørende plantegninger.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner utarbeider vi prinsippløsninger for område i sammenheng med overordnede hovedsystem, overvannshåndtering og flomveier. A/STAB beskriver eksisterende og planlagte vann- og avløpsløsninger, med tilhørende plantegninger.

Oppgaven består i bla. å dokumentere

 • Eksisterende og planlagte VA-systemer, med tilhørende vannmengde tilknyttet eksisterende anlegg.
 • Nedbørfeltet, eksisterende avrenningsmønster og planlagte endringer.
 • Kapasitet til flomvei
 • Fordrøyningsmagasin
 • Krav til slokkevann

VA rammeplanen skal legges til grunn for videre detaljprosjektering.

A/STAB foretar komplett prosjektering av VA-anlegg som dimensjonering av ledninger, Anbudsbeskrivelser iht. NS 3420 og prosesskode, Kostnadskalkyler.

Vi utfører bla.:

 • Beregning av mengder og dimensjoner
 • Prosjektering av vann-, avløp- og overvannsledninger
 • Detaljprosjektering av kummer og hydranter
 • Prosjektering av pumpestasjoner
 • Detaljtegning fordrøyningsanlegg
 • Dreneringsplan
 • Stikningsdata i KOF-format
 • Beskrivelse med mengdeoppsett etter NS3420/ prosesskode

A/STAB bistår med alle søknadsprosessen til VA-etaten og bygningsmyndigheten som:

 • Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg
 • Søknad om opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold
 • Sluttdokumentasjon
 • Deling av grunneiendom
 • Bruksendring/nye boenheter

A/STAB prosjektere all form for overvannshåndtering med dokumentasjon av overvannsmengder før og etter tiltak. Vi har fokus på å finne løsninger som reduserer, sannsynlighet for- og konsekvensene ved overbelastning, samt minimerer utslipp av forurenset overvann.  ​A/STAB utarbeider planer, gjennomfører beregninger, utarbeider modeller og prosjekterer klimatilpassede løsninger. Vi har også kompetanse i beregninger og tiltak av blågrønn faktor (BGF), som skal sikre forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter.

Vi utfører bla.:

 • Beregning av fordrøyningsvolum ​
 • Prosjektering av tiltak for lokal overvannshåndtering ​
 • Dreneringsplaner
 • Kartlegging av nedbørsfelt ​
 • Nettmodellering ​
 • Flomberegninger​
 • Nedslagsfelt

A/STAB utarbeider flomsonekart med beregning og konsekvensutredninger Ifm reguleringsplan og utbyggingsplaner av  infrastruktur. ​

Vi utfører flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregninger av ekstremvannstander i sjøen. Beregningene har blitt utført med regionale flomformler, nedbør-avløpsmodell for årsverdier og sesongverdier, samt arealskalering av tidligere utført flomfrekvensanalyse. Metodene som benyttes er flomfrekvensanalyser, formelverk, flommodellen i PQRUT og Rasjonale formel.

Brannkonsept hos A/Stab

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
infrastruktur@a-stab.no

Thy

Thy Pham
Avdelingsleder Infrastruktur
T: 467 03 328
thy@a-stab.no

Thy er avdelingsleder for infrastruktur. Utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Bergen (nå HLV) med spesialisering innen teknisk samfunnsplanlegging. Hovedoppgaven hans ble tildelt beste bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk av RIF i 2014.
Våren 2016 gjennomførte han en etterutdannelse på NTNU innen Overvanns- og ledningsteknologi. Og for 2020-2022 holder han på med en Executive Master of Management-grad fra BI.
Han har siden 2014 opparbeidet seg bred erfaring fra VA-bransjen, innen både offentlig forvaltning og som rådgiver for prosjektering og utførelse av VA-anlegg.
Arbeidsområdene har vært innafor prosjektledelse, tidligfase prosjekter, detaljprosjektering, overvannshåndtering, byggherrerådgivning, myndighetshåndtering, kvalitetskontroll samt. fagansvarlig på større tverrfaglige prosjekter og mer. Arbeidserfaringen hans strekker seg fra VA-anlegg i både plasskrevende urbane strøk og til større offentlige samferdselsprosjekter.
Han har også bakgrunn fra offentlig forvaltning og kjenner godt til hvordan kvalitet og myndighetskrav skal ivaretas på moderne VA-anlegg. Og også oppdatert på gjeldende regelverk og krav fra VA-bransjen samt. bred erfaring innenfor tilhørende programvarer og beregningsverktøy.