Blogg, Uncategorized

Nye regler om håndtering av overvann for nye byggetiltak

Det siste året har atter en gang vist hvor omfattende skader som følger av store mengder overvann, og omfanget av disse utfordringene vil øke fremover.

Fra og med 01.01.2024 har det kommet en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven som har ført til endringer i både TEK og SAK som omhandler overvann. Endringene trer i kraft i TEK17 §15-8 første og andre ledd og SAK §5-4 tredje ledd, bokstav j. Dette medfører til at det stilles strengere krav til prosjektering og byggesaksbehandling.

Endringene representerer en generell endring vi ser hos flere myndigheter, ved at krav og veiledere rundt overvannshåndtering strammes til. De nye kravene omhandler for hele landet, men bare dersom kommunene ikke har vedtatt egne og særskilte krav i arealplanene sine.

Hva betyr dette i praksis?

Faktoren for klimajustering økes, og plassbehovet for overvannsløsninger vil på bakgrunn av dette i mange tilfeller også øke. Dette medfører at nødvendig fordrøyningsvolum for overvannshåndtering vil øke sammenlignet med en del tidligere løsninger.

Formålet med endringen er for å sikre at alle kommuner forbereder seg for de aller største nedbørsbygene som kan komme de neste 100 årene. Og for å minske skader ved store mengder overvann.

Figur 1 – Tretrinnsstrategi (dibk.no)

Tretrinnsstrategien for håndtering av overvann blir lovfestet. Overvann skal håndteres lokalt og det skal unngås at overvann tilføres hovedledninger. I større kommuner som Bergen har dette vært en målsetning i flere år. A/STAB har derfor god erfaring med å ivareta kommunenes krav, samtidig som vi tilrettelegger for at kundens interesser og påser at kostnadsnivå blir ivaretatt.

Gjennom befaring av planområdet og bruk av digitale analyseverktøy finner vi avrenningsbanene for overvannet slik at vannet kan fanges opp på hensiktsmessige plasser.

Ved å kombinere ulike metoder for håndtering av overvann kan vi sammen skape en løsning som ivaretar kravene, samtidig som vi får et godt resultat for planområdet. Slike løsninger kan blant annet være blå eller grønne tak kombinert med fordrøyningsanlegg under bakken. Andre alternativer er blant annet å tilrettelegge for god avskjæring av overvann og bortledning til fordrøyningsmagasin.

Vi har kapasitet og kompetanse på VA-prosjektering og vegplanlegging

Avdelingen Infrastruktur består av tre konsulenter med bred erfaring innen planlegging av infrastruktur, med særlig fokus på vann-, spillvann- og overvannshåndtering. Enten dette omhandler utarbeidelse av VA-rammeplaner i forbindelse med reguleringsplan, eller detaljprosjektering av transportsystemer for vann og spillvann,  overvannshåndtering og prosjektering av blågrønne løsninger, arbeidstegninger for produksjon og utførelse, kan A/STAB bistå med dette arbeidet.

Vi bistår også med uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse av VA-anlegg. Samt bistår sluttfasen av prosjekter med utarbeidelse av teknisk sluttdokumentasjon.

Vi er godt kjent med gjeldende myndighetskrav og jobber målrettet for å ivareta kundens interesser iht. offentlige rammeverk.

I tillegg har vi tre rådgivere med vegkompetanse.

Ta kontakt:

Thy Pham

Avdelingsleder infrastruktur

E-post: thy@a-stab.no

Tlf: 467 03 328

Vi er klare for nye utfordringer!

 

Hvorfor velge A/STAB på VAO-prosjektering 

A/STAB har kompetansen til å følge et prosjekt helt fra start til slutt. Vi har grundig kjennskap innen utarbeidelse av VA-rammeplaner med et fokus på saksbehandlingsprosessen. Og samtidig sikre handlingsrom videre i prosessen, som under detaljprosjektering og anleggsfasen.

Teamet vårt har god kompetanse i å jobbe med tilstøtende fagområdet og vi prioriterer prosjektets felles suksesskriterier fremfor våre egne.

Vi har et høyt fokus på bærekraft og valg av løsninger med lang levetid, samtidig som at løsningen skal lønne seg for utbygger. Både med hensyn på med kostnader tilknyttet etablering, samt fremtidig drift og vedlikehold.

Vår organisasjon er agil og svært tilpasningsdyktig, noe som er ekstremt viktig i dagens prosjekter. Som for eksempel ved nye myndighetskrav, nye programvarer og beste praksis. A/STAB kan bistå gjennom hele prosjektets – inkludert andre fagområder som byggesak, juridisk rådgivning, kontroll av utførelse og sluttdokumentasjon.

Flere innlegg

A/STAB ROGALAND

Vi i A/STAB har drevet med juridisk og teknisk rådgivning, og prosjekterings tjenester i Vestlandsregionen i over 10 år. A/STABs aktivi...