Blogg

Ny lokal brannforskrift i Bergen

I 2004 ga en ny lokal brannforskrift Bergen Brannvesen forsterket adgang til å føre tilsyn med 1890-års bygårdene, omsorgsboliger og bygninger med særlig stor brannsmitte i kommunen.      

Denne tilsynsadgangen ble i 2022 utvidet til å gjelde alle grupper bygg basert på følgende kriterier:

 

   • Risiko for tap av liv og helse.

   • Risiko for tap av materielle verdier.

   • Brannspredningsfare.

   • Erfaringsmessige brudd på forebyggende plikter.

  • Erfaring med antall brannhendelser.

 

Eksempler på bygg som omfattes av den siste forskriftsutvidelsen er utleieboliger og mindre serverings­steder med frityr, gass, grill o.l. Bergen brannvesen kan med den nye forskriften i hånd pålegge retting av feil og avvik iht. brann- og eksplosjonsvernloven også for slike bygg.

 

Byggeiere som får tilsyn av brannvesenet og pålegges å gjennomføre brannverntiltak vil erfaringsmessig ha sterkt behov for hjelp til:

 

   • Å vurdere kost/nytte av ulike tiltak.

   • Å vurdere og drøfte (ev. påklage) enkelte pålegg gitt av brannvesenet.

   • Bistand mht. å finne optimale løsninger både faglig og kostnadsmessig.

   • Bistand mht. gjennomføring av tiltak (det er plenty av «fagfolk» i byggebransjen som ikke har tilstrekkelige brannfaglige kunnskaper).

  • Å gjennomføre tilstandsanalyser og/eller risikoanalyser (jfr. Internkontrollforskriftens § 5).

 

 

A/STAB AS er det eneste brannrådgiverforetaket i Norge som har ansatt et eget BRANNOMBUD. Trygve Conradi, som tidligere var brannsjef i Bergen og Drammen, og har landets lengste fartstid som brann­rådgiver, besitter denne rollen.

Trygve passer som hånd i hanske når det gjelder overnevnte vurderinger og bistand, og er klar til å bistå.

Flere innlegg