Blogg

Kulturminnedokumentasjon i arealplanlegging?

 

Vi tilbyr kulturminnedokumentasjon og rådgivning knyttet til kulturminnespørsmål.

Kunnskap om kulturminner er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget i en planprosess.
Bergen kommune setter krav om kulturminnedokumentasjon i forbindelse med alle plansaker, både offentlige og private planforslag.
Hensikten med en kulturminnedokumentasjon er at den skal dokumentere kulturminner og kulturminnemiljø innenfor planområdet og i nærområdet, og redegjøre for hvordan de blir påvirket av planlagt tiltak.
Kartleggingen gjøres gjennom søk i skriftlige og nettbaserte kilder, og ved befaring og fotodokumentasjon av kulturminner, kulturmiljø og eventuell vernet eller verneverdig bebyggelse.
 
Vår konsulent på kulturminner er Ine Askevold Hansen, som har en master i arkeologi fra UiO.
Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer.
Her i A/STAB jobber Ine som arealplanlegger, og er rådgiver i spørsmål rundt kulturminner og vernehensyn i plansaker.
 
 
VÅRE FIRMAREFERANSER
 
Nordgardsvegen, Skjold, Fana bydel
Dokumentasjon av enebolig fra 1970-tallet og rester etter et gammelt gårdshus fra 1920-tallet.
 
Skostredet, Vågen, Bergenhus bydel
Dokumentasjon av bymiljø innenfor NB!-område «Bergen middelalderbyen»,
automatisk fredet bygrunn og 18 meldepliktige SEFRAK-bygninger innenfor planområdet.
Tema: tilpasning til eksisterende bebyggelse, utforming, byggehøyder.
 

Ole Landmarks vei, Clementsgaard, Årstad bydel
Dokumentasjon av tidligere bolig, nå kontorbygning, oppført i 1916 og tegnet av Ole Landmark.

Rester av tidligere parkhage med murer, trapp og gangvei.
Tema: tilpasning til eksisterende bebyggelse, utforming, byggehøyder.
 

B-sykehuset, Melkeplassen, Laksevåg bydel
Dokumentasjon av boligbrakker, bunkers og garasje som tilhørte en forlegning etablert av

tyskerne under andre verdenskrig. I tillegg ble det ved befaring funnet spor etter tidliger gårdsdrift i form av en oppmurt gårdsvei og bakkemurer.
 

Smalhushaugen, Espeland, Ytrebygda bydel
Dokumentasjon av tidligere og eksisterende gårdsdrift i form av gårdshus, røykehus,

steingjerder, brønn, gårdsvei, kulturlandskap og automatisk fredete lokaliteter med spor etter forhistorisk dyrkning.
 

Fleslandsvegen, Lønningen, Ytrebygda bydel
Dokumentasjon av tidligere leirsted etablert på 1920-tallet med stående bygninger fra

rundt 1950, og en turveg med oppbygd mur fra 1920-tallet.
Andre kulturminner i området: Husmannsplass etablert i 1780-årene med stående bygning av usikker alder, mulig fra 1799.
 

Nordrevågen, Søreide, Ytrebygda bydel
Dokumentasjon av tidligere lærerbolig bygget i 1920, tidligere ungdomshus fra 1916 og naustmiljø.

Folldalen, Sørås, Ytrebygda bydel
Boliger og fjøs fra 1920-tallet, bakkemurer og rest av kulturlandskap. Bolig fra 1950-tallet.

Morvikveien, Kvernavika, Åsane bydel
Dokumentasjon av bolig fra 1734, og to boliger og tidligere fjøs fra perioden 1920-1960.

Andre kulturminner i området: Kverneviks Uldvarefabrik fra 1920-tallet.
 

TA GJERNE KONTAKT OM DERE TRENGER KULTURHISTORISK KOMPETANSE!

 

Ine Askevold Hansen
Arealplanlegger/ Arkeolog
T: 922 36 673
ine@a-stab.no

Ine er arealplanlegger/ arkeolog med master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer. Som feltleder har hun hatt ansvaret for prosjektledelse og prosjektadministrasjon av kulturminneregistreringer (forundersøkelser) i felt, samt innmålingsarbeid.
Ine er videre utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene arealplanlegging, vei- og sykkelplanlegging, byutvikling og transformasjon av tettstedsområder.
Ine jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter og stedsanalyser for detaljreguleringsplaner. Hun utarbeider også kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser som kommuner krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker.

Flere innlegg

A/STAB ROGALAND

Vi i A/STAB har drevet med juridisk og teknisk rådgivning, og prosjekterings tjenester i Vestlandsregionen i over 10 år. A/STABs aktivi...