Kunngjøring Byrknes Panorama

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR BYRKNES PANORAMA, GBNR. 95/7 OG 95/256 M.FL., GULEN KOMMUNE.

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla at A/STAB AS på oppdrag for SIL Eiendom AS set i gong arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 95, bnr. 7 og 256 m.fl., Byrknes, Gulen kommune. 

Deler av planområdet er pr. i dag regulert til bustader, anna spesialområde og friområde i sjø og vassdrag. I kommuneplanens arealdel er planområdet sett av til bustader, andre typar bygningar og anlegg, forretningar, LNFR samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone. Sjøområda er sett av til ferdsel.  

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustader, hotell med svømmeanlegg, småbåtanlegg, leikeplass, næring og tenesteyting. Området det er planlagt hotell på er sett av til næring i framlegg til ny kommuneplanens arealdel. Planforslaget medfører utfylling i sjø. Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.  

Planområdet er 105 daa, og avgrensa som vist på vedlagte varslingskart. 

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev. 

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til 

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, 

eller per e-post til post@a-stab.no. 

Merknadsfrist er sett til 03.11.2021. 

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget. 

For meir informasjon om planarbeidet, kontakt på tlf: T: 90 25 74 55.

 

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

 

 

 

 

 

 

Kunngjøring Austevoll Laksepakkeri

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR AUSTEVOLL LAKSEPAKKERI, STOREBØ, AUSTEVOLL KOMMUNE, PLAN-ID 20210004.
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Austevoll Laksepakkeri, plan-ID: 20210004. Forslagsstillar er Austevoll Eiendom AS, mens A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet omfattar eigedom 43/99 og 43/153 m. fl. er på om lag 38,4 daa og er avgrensa som synt på varslingskart.


I kommuneplanens arealdel er området sett av til noverande og framtidig næringsverksemd. Områda i sjøen har arealformål hamn. Ein mindre del av området har arealformål LNF og nyttes i dag til parkering. Det er ikkje planlagt endringar i bruken av parkeringsplassen. Gjennom områdereguleringsplanen for Storebø sentrum er planområdet regulert til industri. Områda i sjøen har arealformål hamneområde i sjø og akvakulturanlegg, mens vegareal er regulert til køyreveg, fortau og annan veggrunn grøntareal.


Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området på ein slik måte at det kan oppførast nye næringsbygningar og tilhøyrande anlegg i tilknyting til dagens industribygningar for laksepakkeriet. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.

Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.
Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. Merknadsfrist er sett til 15.04.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.
For meir informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Varselkart

Referat oppstartsmøte

Kunngjøring Nordgardsvegen

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FANA, GNR. 40, BNR. 1007 M. FL., NORDGARDSVEGEN SKJOLDPLAN-ID 70300000. 

 I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det 10.07.2020 varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Fana, Gnr. 40, Bnr. 1007 m. fl., Nordgardsvegen Skjold, plan-id: 70300000. Det varsles med dette at planområdet vil utvides som vist på vedlagt varselkart.  

Forslagsstiller er Noreidbrekka Eiendom AS, mens utførende planleggingskonsulent er A/STAB.  

Planområdet er ca. 7 daa og er avgrenset som vist på varslingskart. Planområdet utvides grunnet krav til fremkommelighet for renovasjonsbil. Veg og tilstøtende areal er følgelig inkludert grunnet utbedring av deler av Nordgardsvegen.  

Området er avsatt til ytre fortettingssone i kommuneplanens arealdel. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til konsentrert småhusbebyggelse (BKS) med tilhørende infrastruktur. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.  

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om utvidet plangrense blir varslet direkte med brev.  

Eventuelle merknader eller innspiltil det utvidete planområdet kan sendes skriftlig til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. 

Merknadsfrist er satt til 12.04.2021.

Alle mottatte dokument blir sendt til kommunen sammen med planforslaget. 

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455. 

Varselbrev

Varselkart

 

Kunngjøring Eide hamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN, GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla utvida plangrense for oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Eide hamn, Gnr 35 Bnr 14 mfl., Eide, Hyllestad kommune, Plan-ID 2020002. Planavgrensinga vert utvida grunna krav om utbetring av kryss mellom Kv. 73 Skivenesvegen og Fv. 5655. Forslagsstillar er Firda Sjøfarmer AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga. Planområdet er på om lag 31,3 daa og er avgrensa som vist på varslingskart. Veg og tilstøytane areal er inkludert grunna utbetring av den kommunale vegen, for å kunne oppgradere kryss og avkøyrsel etter gjeldande krav, og for å sikre m.a. frisiktsoner og møteplassar.

Planområdet er pr. i dag uregulert. I kommuneplanen sin arealdel er planområdet sett av til hamn, og området kring veg i nord er avsett til LNF. Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til næring, lager og kai. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.
Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til

A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun,

eller per e-post til post@a-stab.no.

Merknadsfrist er sett til 25.03.2021.

Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.

For meir informasjon om planarbeidet, kontakt på tlf: 902 57 455.

Referat oppstartsmøte

Varselkart

Varselbrev

 

Kunngjøring Søre Øyane, Bjørnefjorden kommune

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMUNDSNESET, GNR 30 BNR 150 OG 255
MFL., SØRE ØYANE, BJØRNAFJORDEN KOMMUNE, PLAN-ID 20200500.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Amundsneset, Gnr 30 Bnr 150 og 255 mfl., Søre Øyane, Bjørnafjorden kommune,
Plan-ID 20200500. Forslagsstillar er Samba Eiendom AS. A/STAB er utførande konsulent for planlegginga.

Planområdet er på om lag 14,5 daa og er avgrensa som vist i varselkartet. Vegareal langs Røtingavegen er
inkludert for å vise tilhøva rundt Lepsøybrua, sikre frisiktsoner og for å kunne utbetre kryss etter gjeldande krav.
Planområdet er i dag ikkje regulert. I arealdel til kommuneplanen er planområdet sett av til
industriføremål, og området vest for eigedommane er avsett til friområde, bustadområde og anna byggeområde. Området i sjøen har føremål for småbåtanlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å
regulere området til industri og kai, inkl. Kontor og opphaldsrom innafor føremålet «anna næring».
Områda i sjøen vil verte regulert til hamneområde i sjø. Det vil i tillegg regulerast noko vegareal innafor
føremålet veg eller køyreveg og fortau. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2.
Dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart vert varsla direkte med brev.

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast skriftleg til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun, eller per e-post til post@a-stab.no. Merknadsfrist er satt til 16.03.2021. Alle mottekne dokument vert sendt til kommunen saman med planframlegget.
For meir informasjon om planarbeidet, kontakt A/STAB AS, tlf: 902 57 455.

Varselbrev

Referat oppstartsmøte