Blogg

For en fremtidsrettet byutvikling i hele Bergen – legg den marine klyngen til Laksevåg

«De pågående planprosessene med kommuneplanens arealdel og Strategisk planprogram for Indre Laksevåg viser et stort potensial og en sterk vilje til en utvikling av transformasjonsområdene til en bymessig byutvikling på Laksevåg»

Etablering av FoU-klyngen og Akvariet på Laksevåg vil være fremtidsrettet byutvikling for hele Bergen, mener Gaute Baarøy.

Snart skal regjeringen ta stilling til valg av konsept og lokalisering av marin FoU-klynge i Bergen, med ny samlokalisering av blant annet Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet (HI) og NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning). Regjeringen har nå gitt Statsbygg oppdraget med å søke etter mulige tomter til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets nybygg i Bergen.

En samling av virksomhetene vil både kunne legge til rette for bedre samspill mellom virksomhetene og fagmiljøene internt i virksomhetene, samt bidra til å opprettholde Norge og Bergen som en verdensledende aktør innen sjømat, fiskeri og forskning. Men – lokaliseringen av klyngen vil også kunne være en viktig premissgiver for byutvikling.

I debatten som raser om lokalisering av den nye marine klyngen i Bergen, virker det imidlertid som om det bare er to alternative lokaliseringer i Bergen: Marineholmen og Dokken. Det er en rekke andre lokaliseringer som har blitt vurdert, og som vil vurderes av Statsbygg i denne prosessen. Laksevågneset er et av de aktuelle områdene med størst potensial.

Både Dokken og Marineholmen bør i hovedsak utvikles til sentrums- og boligformål. Det er i dag et stort underskudd på nye boligområder i Bergen sentrum, og begge disse områdene har gangavstand til sentrale arbeidsplasser og servicetilbud i sentrumskjernen. Volumstudien som ble gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen viser at en lokalisering av FoU-klyngen på Marineholmen vil oppta alt tilgjengelig areal i dette området og derved utelate etablering av boliger.

Volumstudien viser tilsvarende at rundt 1/3 av tilgjengelig transformasjonsareal på Dokken/Nøstet vil bli opptatt av FoU-klyngen. Marineholmen kan heller ikke betjene Havforskningsinstituttet sine skip og har for lite fremtidig utviklingspotensial, med Nygårdsparken som nærmeste nabo. Hvis det forutsettes at Akvariet også skal samlokaliseres med Havforskningsinstituttet, noe som er ønskelig både fra HI og Akvariet sin side, er vil det trolig bli trangt om plassen på Marineholmen i et lengre perspektiv.

Etablering av mange boliger i eller nær Bergen sentrum vil blant annet føre til redusert transportbehov og bedre utnyttelse av handels- og servicetilbud i sentrum. Dette er en klart definert ønsket utvikling. Med lavere prognoser for befolkningsøkning i mente og en fortettingspolitikk som har satt mer perifere etablerte boligområder under press, kan det være hensiktsmessig å ha en større boligreserve i transformasjonsområdene Dokken og Marineholmen.

Et argument for å velge bort Laksevågneset som lokalisering for FoU-klynge har vært at det er for lang avstand til Bergen sentrum. Da glemmer man at den vedtatte Kommuneplanens samfunnsdel forutsetter et utvidet sentrum til Laksevåg og transformasjon av industri- og lagerområdene på Laksevåg til sentrumsformål. Dette vil føre til økt transportbehov og forutsetter etablering av både bybane og nye gang- og sykkelforbindelser.

Det har de siste årene pågått en større plan- og utredningsprosess på sentrale deler av Indre Laksevåg. Den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel og strategisk temakart introduserer kollektiv- og gåbyen, og utvider sentrum og kompakt byutvikling til å omfatte hele området på Laksevågsiden fra Puddefjordsbroen til Laksevågneset og Simonsviken.

De pågående planprosessene med kommuneplanens arealdel og Strategisk planprogram for Indre Laksevåg viser et stort potensial og en sterk vilje til en utvikling av transformasjonsområdene til en bymessig byutvikling på Laksevåg. I tråd med bærekraftig bypolitikk skal arealkrevende industri erstattes med bolig og arbeidsplassintensiv næring, handels- og servicefunksjoner og offentlige kulturinstitusjoner, skoler og barnehager. Bergen kommune har i tråd med klimaavtalen i Paris og statlige føringer vedtatt at all transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel eller gange. En byvekst på Laksevåg som medfører kraftig økning i personbiltransporten er derfor utenkelig i et slikt perspektiv.

En byvekst på Laksevågneset som innebærer i størrelsesorden 5000 nye innbyggere og tilsvarende antall nye arbeidsplasser burde uansett innebære en effektiv bybaneløsning som hovedtransportmiddel. Dette underbygges også av silingsrapporten til kommunedelplan for kollektiv Bergen sentrum Bergen vest, som anbefaler bybane til Laksevåg. Byutviklingen på Laksevåg innebærer også en eller flere kryssinger av Puddefjorden, for både bybane og gang- og sykkeltrafikk. Disse kryssingspunktene vil måtte ta hensyn til lokaliseringen av FoU-klyngen, spesielt nybygget til HI, da dette er avhengig av tilkomst av store båter.

Hvis tilkomst av store båter skal være et premiss for lokalisering av FoU-klyngen, må denne plasseres utenfor fremtidig bybanebro. Dette vil påvirke valg av konsept og trasé for fremtidig bybane til Laksevåg. Det er derfor svært viktig at dette ses i sammenheng nå.

Byutvikling og etablering av bybane på Laksevåg bør også være en del av fremtidsbildet og premissene når lokalisering av FoU-klyngen skal avgjøres. Ved å legge FoU-klyngen til transformasjonsområdene i Indre Laksevåg, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø. Laksevåg ikke er bortskjemt med (del-) offentlige investeringer i byutvikling. Derfor vil etableringen av FoU-klynge på Laksevåg være et lokomotiv som sikrer aktivitet og etterspørsel etter boliger, kultur- og forretningstilbud langt inn i fremtiden.

Disse institusjonene samlokalisert med akvariet, kan i symbiose med etablering av en videregående skole med maritimt fokus virke som en motor i en ønsket og fremtidsrettet byutvikling i det utvidede Bergen sentrum. En global klynge her vil skape ny aktivitet og optimisme i en bydel med svært sterk marin identitet og tradisjon.

Lokalisert på Laksevåg vil Akvariet for Bergen være som operaen for Bjørvika, eller som strandpromenaden, parkene og restaurantene rundt Vestra Hamnen for Malmö; en magnet for gående, syklende og kollektivreisende i hele byen.

Flere innlegg

A/STAB ROGALAND

Vi i A/STAB har drevet med juridisk og teknisk rådgivning, og prosjekterings tjenester i Vestlandsregionen i over 10 år. A/STABs aktivi...