ENERGIMERKING

Energiberegning er en viktig del av prosjektering av bygg. 
sha-koordinering

VÅRE TJENESTER

Energiberegning

En varmetapsberegning gir kontroll og dokumentasjon på om tiltaket tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift. A/STAB har kunnskap og programmer for å utføre beregningen. 

Det er et krav at næringsbygg skal være energimerket. 

Energiberegning i henhold til teknisk forskrift

Krav i TEK17:

Bygningen kontrolleres mot forskriftskrav: Bygningens varmetapsbudsjett, netto energibehov og levert energi beregnes etter NS 3031. Resultatene av kontrollberegning av energibehov samt sentrale inndata oppgis i henhold til NS 3031.

For å sikre at minimumskravet for byggverket ivaretas, skal det foretas en energiberegning av bygningen før oppføring.

Det må foretas en varmetapsberegning for å dokumentere byggets isolasjonsbehov og energibehov opp mot krav i Teknisk Forskrift. Forskrift i Plan- og bygningsloven angir grenseverdier for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Energiberegning er en varmetapsberegning som beregner de ulike bygningskonstruksjonenes u-verdier. U-verdien er en enhet som brukes for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. For å regne ut u-verdien i en bygningsdel, legger du sammen varmemotstanden for de ulike sjiktene i bygningsdelen.

Varmetapsberegningen kan utføres for å dokumentere valgte løsninger, eller for å finne gode løsninger for ditt bygg.

Materialvalg er avgjørende

Jo lavere u-verdien på et materiale er, desto bedre er isolasjonsevnen. De vanligste isoleringsmaterialene er mineralull og isopor (EPS, ev. XPS). Isolasjonsmaterialer, vinduer og dører kommer alle med ulike isolasjonsevner.

Gode isoleringsmaterialer er dårlige varmeledere. Typiske varmeledere er metall og tunge konstruksjoner som betong og glass. Disse materialene har høyere u-verdier, men brukes ofte for å redusere byggekostnadene. Det viktige er at du alltid tar hensyn til de totale grenseverdiene i Teknisk forskrift.

Bruk en profesjonell samarbeidspartner for å finne de beste energibesparende løsningene for ditt prosjekt. Vi har ingeniører som kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Energimerking av eksisterende bygg

Når et bygg skal selges forlanges det ofte at bygget merkes med energiklasse etter karakterene A til G hvor A er såkalte passivhus og «best in test»

Det er et krav at næringsbygg skal være energimerket.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
pa@a-stab.no

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.