Kunngjøring

12.06 2018

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, Gnr 110 Bnr 17 m.fl., Fleslandsvegen felt I/L2, Bergen kommune, Plan-ID 65930000

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det herved varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ytrebygda, Gnr 110 Bnr 17 m.fl., Fleslandsvegen I/L2, Bergen kommune, Plan-ID 65930000. Forslagstiller er Nph Holding AS og Ole G. Invest AS.  A/STAB er utførende konsulent for planleggingen.  Planområdet er 26,7 daa.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan satt av til LNF-område, og i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (KDP BLÅE) er det avsatt til næringsbebyggelse I/L2, utfartsparkering P1 og LNF-område. Innenfor planområdet ligger tidligere Lønningstrand Leirsted, og Lønningsbekken renner gjennom planområdet fra nordøst til sørvest.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til industri/lager, vegetasjonsskjerm, utfartsparkering og LNF-område. Som del av planen er det planlagt å etablere en turveg som forbinder Espedalen i sør med eksisterende turveg nordvest i planområdet. Det planlegges i tillegg å etablere adkomstveg med gang-/sykkelveg mot Fleslandsvegen i nord. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart blir varslet direkte med brev. 

Merknader til planarbeidet kan sendes A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun eller per e-post til post@a-stab.no

Merknadsfrist er satt til 13.08.2018.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planframlegget.

For mer informasjon om planarbeidet kontakt A/STAB AS, tlf: 412 08 335.

 

Varselbrev

 

Varselkart

 

Referat oppstartsmøte