2023, Kunngjøringer

Kunngjøring Fanteria

Bergen kommunes ref.: PLAN-2023/12531

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana. Gnr. 12, Bnr. 269 mfl., Fantoftvegen.

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Fana. Gnr. 12, Bnr. 269 mfl., Fantoftvegen, Arealplan-ID 71370000. Forslagsstiller er Fanteria AS med A/STAB AS og Villa Borge AS som plankonsulent.

Planområdet er avsatt til byfortettingssone (BY – 1130) og grønnstruktur (3001) i kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen følger i hovedsak avgrensing til Fantoftvegen 38 (gnr/bnr 12/269), samt eksisterende reguleringsplan for området FANA/ÅRSTAD. GNR 11 og 12, FANTOFT, CHR. MICHELSENS INSTITUTT (arealplan-ID 8820000). Planområdet som varsles omfatter i tillegg en del areal utenfor den aktuelle eiendommen for å inkludere adkomstveier, gangforbindelser og trafikksituasjon. Dette gjelder for deler av Birkelundsbakken, og deler av gnr/bnr 11/114, 11/314, 12/343 og 12/367. Birkelundsbakken 22 er inkludert for å vurdere adkomstsituasjonen. Planområdet er på 43,4 daa og er avgrenset som vist i varselkartet.

Formålet med reguleringsplanen er utvikling av dagens kontorlokaler til boligbebyggelse gjennom gjenbruk og nybygg. Det planlegges ny bruk av eksisterende bygg, i kombinasjon med nye rekkehus og leilighetsbygg med felles uteoppholdsareal og parkeringsanlegg for bil og sykkel. På gateplan planlegges det for noe nærings- og tjenestetilbud i tilknytning til fellesarealene.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven   § 4-2.

De som har krav på skriftlig varsel om planoppstart varsles direkte med brev i Altinn. For referat fra oppstartsmøtet, planinitiativ og mer informasjon henvises det til vår nettside www.a-stab.no via lenken «Kunngjøringer».

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til ine@a-stab.no, eller per post til A/STAB AS, Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun. Merknadsfristen er satt til 04.09.2023. Alle mottatte dokumenter blir vurdert av plankonsulent og sendt til kommunen.

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt Ine Askevold Hansen i A/STAB AS, tlf. 922 36 673.

Vedlegg:

Varselbrev

Varselkart

Referat fra oppstartsmøte

Stedsanalyse

Planinitiativ

Ine Askevold Hansen
Arealplanlegger/ Arkeolog
T: 922 36 673
ine@a-stab.no

Ine er arealplanlegger/ arkeolog med master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer. Som feltleder har hun hatt ansvaret for prosjektledelse og prosjektadministrasjon av kulturminneregistreringer (forundersøkelser) i felt, samt innmålingsarbeid.
Ine er videre utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene arealplanlegging, vei- og sykkelplanlegging, byutvikling og transformasjon av tettstedsområder.
Ine jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter og stedsanalyser for detaljreguleringsplaner. Hun utarbeider også kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser som kommuner krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker.